Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 december 1994 houdende vaststelling, voor het dienstjaar 1995, van de specifieke voorwaarden en regelen die gelden voor de vaststelling van de prijs per verpleegdag, het budget van financiële middelen en het quotum van verpleegdagen voor de..., de 26 septembre 1995

Artikel 1. In artikel 17ter van het ministerieel besluit van 28 december 1994 houdende vaststelling, voor het dienstjaar 1995, van de specifieke voorwaarden en regelen die gelden voor de vaststelling van de prijs per verpleegdag, het budget van financiÎle middelen en het quotum van verpleegdagen voor de ziekenhuizen en de ziekenhuisdiensten, gewijzigd bij ministerieel besluit van 2 mei 1995 wordt de vermelding " uiterlijk tegen 1 oktober 1995 " vervangen door de vermelding " uiterlijk tegen 1 november 1995 ".

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op de dag van de publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Gegeven te Brussel, 26 september 1995.

De Minister van Sociale Zaken,

Mevr. M. DE GALAN

Aanhef

De Minister van Sociale Zaken,

Gelet op de wet op de ziekenhuizen, gecoˆrdineerd op 7 augustus 1987, inzonderheid op de artikelen 87, 88, 93, 94, derde lid, 97 en 99;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 december 1994 houdende vaststelling van het globale budget van het Rijk, zoals bedoeld in artikel 87 van de wet op de ziekenhuizen, voor de financiering van de werkingskosten van de ziekenhuizen voor het dienstjaar 1995;

Gelet op het ministerieel besluit van 2 augustus 1986, houdende bepaling van de voorwaarden en regelen voor de vaststelling van de verpleegdagprijs, van het budget en de onderscheidene bestanddelen ervan, alsmede van de regelen voor de vergelijking van de kosten en voor de vaststelling van het quotum van verpleegdagen voor de ziekenhuizen en ziekenhuisdiensten, gewijzigd bij de ministeriÎle besluiten van 21 april 1987, 11 augustus 1987, 7 november 1988, 12 oktober 1989, 20 december 1989, 23 juni 1990, 10 juli 1990, 28 november 1990, 26 februari 1991, 20...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT