Verordening tot wijziging van de verordening van 16 juni 2014 tot vastlegging van de formulieren met betrekking tot de aanvraagprocedures inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen, opgenomen in de lijst van verstrekkingen van vergoedbare implantaten en invasieve medische hulpmiddelen, de 16 mars 2023

Artikel 1. In de bijlage van de verordening van 16 juni 2014 tot vastlegging van de formulieren met betrekking tot de aanvraagprocedures inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen worden, met betrekking tot de aanvraagprocedure, de formulieren F-Form-I-01 en F-Form-I-16 waarnaar wordt verwezen in hoofdstuk " F. Heelkunde op de thorax en cardiologie " van de lijst, gewijzigd.

De formulieren F-Form-I-01 en F-Form-I-16 gaan als bijlage bij deze verordening.

Art. 2. Deze verordening treedt in werking op de eerste dag van de maand na die waarin het is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

BIJLAGEN.

Art. N.

( Beeld niet opgenomen om technische redenen, zie B.St. van 16-03-2023, p. 31839 )

Handtekening

Brussel, 6 februari 2023.

De Leidend Ambtenaar, De Voorzitster,

Mickaël DAUBIE Anne KIRSCH

Directeur-generaal geneeskundige verzorging

Aanhef

Het Verzekeringscomité voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT