Verordening betreffende de toekenning van toelagen aan de openbare bibliotheken (VERTALING)., de 11 juillet 2008

Artikel 1. Onderhavige verordening regelt een materie bedoeld in de artikelen 136 en 166, § 3, 1°, van de Grondwet.

Art. 2. In de zin van dit besluit wordt verstaan onder :

-decreet : het decreet van 28 februari 1978 tot instelling van de Openbare Dienst voor Lectuurvoorziening;

- toepassingsbesluit : het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 14 maart 1995 betreffende de instelling van de Openbare Dienst voor Lectuurvoorziening;

- centrale bibliotheek : de centrale openbare bibliotheek is deze die op haar grondgebied ingeplante openbare hoofdbibliotheken en de plaatselijke openbare bibliotheken bijstaat. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest steunt zij op de collecties van de hoofdbibliotheken die onder haar bevoegdheid vallen. Haar opdrachten staan omschreven in de artikelen 22 en 23 van het toepassingsbesluit;

- hoofdbibliotheek : de hoofdbibliotheek is de bibliotheconomische entiteit die haar activiteiten uitoefent in het geografisch kader van verschillende gemeenten en de plaatselijke openbare bibliotheken die onder haar bevoegdheid vallen, bijstaat. Haar opdrachten staan omschreven in artikel 19, § 1 en § 2 van het toepassingsbesluit;

- plaatselijke bibliotheek : de plaatselijke openbare bibliotheek is de op het grondgebied van één of verschillende gemeenten gelegen bibliotheconomische entiteit. Zij wordt spilbibliotheek genoemd wanneer die bibliotheconomische entiteit samengesteld is uit op haar grondgebied ingeplante gedecentraliseerde eenheden, filiaal (filialen) en (of) depot(s);

- filiaal-bibliotheek : de openbare filiaal-bibliotheek is de gedecentraliseerde eenheid van de plaatselijke openbare bibliotheek die eigen collecties heeft;

- de depot-bibliotheek : de openbare depot-bibliotheek is de gedecentraliseerde eenheid van de plaatselijke openbare bibliotheek die over collecties beschikt, met inbegrip van collecties die haar ter beschikking worden gesteld door de plaatselijke spilbibliotheek van haar grondgebied;

- de bijzondere bibliotheek : de bijzondere bibliotheek is de bibliotheconomische entiteit die de personen bedient die normaal niet naar de andere bibliotheken kunnen gaan. Haar opdrachten staan omschreven in artikel 27 van het toepassingsbesluit.

Art. 3. Worden bedoeld door onderhavige verordening, de op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gelegen centrale, hoofd-, plaatselijke, spil-, filiaal-, depot- en bijzondere bibliotheken die een erkenning of een contract-programma van de Franse...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT