Uittreksel uit arrest nr. 47/2008 van 4 maart 2008 Rolnummer 4360 In zake : het beroep tot vernietiging van artikel 51 van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminati

Uittreksel uit arrest nr. 47/2008 van 4 maart 2008

Rolnummer 4360

In zake : het beroep tot vernietiging van artikel 51 van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie, ingesteld door Philippe Stiennier.

Het Grondwettelijk Hof,

samengesteld uit de voorzitters M. Melchior en M. Bossuyt, en de rechters L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman en J. Spreutels, bijgestaan door de griffier P.-Y. Dutilleux, onder voorzitterschap van voorzitter M. Melchior,

wijst na beraad het volgende arrest :

 1. Onderwerp van het beroep en rechtspleging

  Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 30 november 2007 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 3 december 2007, is beroep tot vernietiging ingesteld van artikel 51 van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie (bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 30 mei 2007, tweede editie), door Philippe Stiennier, wonende te 5620 Florennes, rue Gnral Storms 17.

  Op 18 december 2007 hebben de rechters-verslaggevers J.-P. Moerman en A. Alen, met toepassing van artikel 72, eerste lid, van de bijzondere wet van 6 januari 1989, het Hof ervan in kennis gesteld dat zij ertoe zouden kunnen worden gebracht voor te stellen een arrest van onmiddelijk antwoord te wijzen.

  (...)

 2. In rechte

  (...)

  B.1. De verzoekende partij vraagt aan het Hof artikel 51 van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie te vernietigen omdat die bepaling de artikelen 10 en 11 van de Grondwet en het gezag van gewijsde waarmee het arrest van het Hof nr. 157/2004 van 6 oktober 2004 is bekleed, zou schenden. Met de aanneming van artikel 51 van de bestreden wet zou de wetgever, zonder redelijke verantwoording, de motieven van...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT