26 JUNI 2002. - Koninklijk besluit houdende oprichting van een Federale Commissie voor de Verkeersveiligheid en een Interministerieel Comité voor de Verkeersveiligheid

VERSLAG AAN DE KONING

Sire,

Het ontwerp van besluit dat ik de eer heb aan Uwe Majesteit ter ondertekening voor te leggen, herroept en vervangt het koninklijk besluit van 20 juli 1993 tot oprichting van een Federale Commissie voor het Wegverkeer.

De tol die de Belgische bevolking betaalt aan het wegverkeer blijft veel te hoog, zowel in absolute cijfers als in vergelijking met de statistieken van andere Europese landen. Europese studies tonen aan dat de vijf landen met de beste cijfers inzake verkeersdoden net die landen zijn die zich hebben verbonden tot becijferde programma's voor het verminderen van het aantal doden en zwaargewonden in het verkeer.

De samenwerking van alle overheidsniveaus binnen een staat met het oog op het bereiken van een gemeenschappelijke doelstelling, vormt een garantie voor een doeltreffend optreden. Anderzijds is het ook belangrijk samen te werken met een geheel van burgerverenigingen en met deskundigen inzake verkeersveiligheid.

Behalve het werken aan becijferde doelstellingen, is het tenslotte ook belangrijk ervoor te zorgen dat er ernstig kan worden nagedacht om het werken aan becijferde doelstellingen te verbinden met de middelen die ten uitvoer moeten worden gelegd om deze doelstellingen te bereiken. De Commissie krijgt dus de opdracht om adviezen te geven over alle wetsvoorstellen, wetsontwerpen, of ontwerpen van koninklijke besluiten, inzake verkeersveiligheid.

De Commissie zal er ook op waken dat het bij zijn werkzaamheden de problematiek integreert van de hulp aan de slachtoffers, waarvan onder andere de vraag van hun vergoeding.

Zo wordt de oprichting van twee instellingen voorgesteld.

In de eerste plaats wordt een Federale Commissie voor de Verkeersveiligheid opgericht. Hoewel bepaalde onderdelen aan de vroegere federale Commissie voor het Wegverkeer zijn ontleend, was het belangrijk verschillende punten, waaronder de samenstelling en de opdrachten van dit orgaan, opnieuw te actualiseren.

Met name op het vlak van de opdrachten, worden de basiswerkzaamheden omtrent de becijferde doelstellingen in de huidige tekst bekrachtigd, zonder echter de bevoegdheden van de Commissie inzake de gepastheid van het uitbrengen van adviezen die deze doelstelling overschrijden te beperken. In concrete zin heeft de Commissie dus tegelijkertijd een adviesopdracht en stelt zij eveneens becijferde doelstellingen voor die op basis van nauwkeurige indicatoren moeten worden bereikt inzake verkeersveiligheid.

Vervolgens wordt een Interministerieel Comité voor de Verkeersveiligheid opgericht. Het Comité is samengesteld uit Ministers van de federale regering en van de gewestregeringen.

Rekening houdend met de gefederaliseerde structuren van België, de vele betrokken partijen en de inzet die bestaat uit een geprogrammeerde vermindering van het aantal doden en zwaargewonden, nodigt de federale overheid de gewestregeringen uit om deel te nemen aan deze werkwijze. De rol van het interministerieel Comité bestaat uit het onderzoeken van de aanbevelingen van de federale Commissie en in de coördinatie van de beleidsopties...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT