21 JUNI 2011. - Koninklijk besluit van 21 juni 2011 tot verhoging van het bedrag bedoeld in artikel 6, § 1, van de wet van 22 maart 2001 tot instelling van een inkomensgarantie voor ouderen

ALBERT II, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 22 maart 2001 tot instelling van een inkomensgarantie voor ouderen, artikel 6, § 3;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 6 mei 2011;

Gelet op de akkoordbevinding van de Staatssecretaris voor Begroting, gegeven op 10 mei 2011;

Gelet op het advies nr. 49.718/1 van de Raad van State, gegeven op 9 juni 2011, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Pensioenen en op het advies van de in Raad vergaderde Ministers,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Het bedrag bedoeld in artikel 6, § 1, van de wet van 22 maart 2001 tot instelling van...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT