8 JULI 2011. - Koninklijk besluit tot verhoging van sommige pensioenen van zelfstandigen

VERSLAG AAN DE KONING

Sire,

Het ontwerp van koninklijk besluit waarvan we de eer hebben het ter ondertekening van Uwe Majesteit voor te leggen, heeft als doel sommige pensioenen van zelfstandigen te verhogen.

In zijn advies nr. 49.706/1, gegeven op 26 mei 2011, heeft de Raad van State in eerste instantie een opmerking geformuleerd over de noodzaak om de verschillende beoogde verhogingen te verduidelijken.

Het gaat om de volgende verhogingen :

- de verhoging op 1 september 2011 van de bedragen van het minimumpensioen met 2,11 % voor een gezinspensioen en met 2,37 % voor een pensioen als alleenstaande en een overlevingspensioen.

- de extra verhoging op 1 september 2011 met 0,14 % van de minimum gezinspensioenen ouder dan 15 jaar; door deze maatregel zullen de betrokken rechthebbenden het maandelijkse bedrag van hun pensioen op 1 september 2011 verhoogd zien en zal de totale verhoging voor hen 2,25 % bedragen;

- de verhoging met 1,25 % op 1 november 2011 van de niet-minimumpensioenen van minder dan 15 jaar; worden beoogd alle niet-minimumpensioenen die voor het eerst een aanvang hebben genomen voor 1 januari 2011 en niet eerder dan 1 januari 1997;

- de verhoging met 2,25 % op 1 september 2011 van de niet-minimumpensioenen van 15 jaar en meer; worden beoogd alle niet-minimumpensioenen die voor het eerst een aanvang hebben genomen vóór 1 januari 1997.

De Raad van State formuleert ook een tweede opmerking, met betrekking tot de verschillen in behandeling van de verschillende rechthebbenden op een pensioen.

In een moeilijke begrotingscontext, en met het oog op de noodzaak om zo snel mogelijk de welvaartsaanpassingen in te voeren voor de rechthebbenden op de laagste en oudste pensioenen, heeft de Ministerraad de voorkeur gegeven, zowel wat betreft het percentage als de datum van inwerkingtreding, aan de verhoging van de minimumpensioenen en de pensioenen van 15 jaar en ouder, zonder daarbij de andere pensioentypes uit het oog te verliezen.

Tot slot, zoals gevraagd door de Raad van State in zijn advies, werd de titel van het besluit aangevuld om te preciseren dat de regeling een verhoging van sommige pensioenen van zelfstandigen betreft.

We hebben de eer te zijn,

Sire,

van Uwe Majesteit,

de zeer eerbiedige

en zeer getrouwe dienaren,

De Minister van Zelfstandigen,

Mevr. S. LARUELLE

De Minister van Pensioenen,

M. DAERDEN

8 JULI 2011. - Koninklijk besluit tot verhoging van sommige pensioenen van zelfstandigen

ALBERT II, Koning der Belgen,

Aan allen die...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT