Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 februari 2001 tot vaststelling van de vergoedingen waaraan het gebruik van openbare diensten betreffende de luchtvaart is onderworpen., de 20 juin 2002

Artikel 1. Een nieuwe paragraaf 6 wordt ingevoegd in artikel 13 van het koninklijk besluit van 14 februari 2001 tot vaststelling van de vergoedingen waaraan het gebruik van openbare diensten betreffende de luchtvaart is onderworpen, luidend als volgt :

" § 6. De verschuldigde vergoeding bedraagt voor :

1) de inspectieprogramma's luchtvaartbeveiliging door de luchtvaartinspectie, op Brussel Nationaal en de inspecties in het kader van de one stop security 'vluchten';

2) de opleidingsprogramma's luchtvaartbeveiliging en -veiligheid voor het bekomen of vernieuwen van de mandaten en bevoegdheidsverklaringen van agent en inspecteur van luchthaven- en luchtvaartinspectie op Brussel Nationaal en voor de deelname aan de bekwaamheids- of specialisatieproeven tot het bekomen van voormelde mandaten en bevoegdheidsverklaringen, verstrekt onder het gezag van het Bestuur van de Luchtvaart;

3) voor de opleidingsprogramma's luchtvaartbeveiliging voor het veiligheidspersoneel behorend tot de luchtvaartexploitanten te Brussel Nationaal, verstrekt onder het gezag van het Bestuur van de Luchtvaart;

4) voor de sensibilisatieprogramma's luchtvaartbeveiliging van de gebruikers op Brussel Nationaal en de ICAO/CEAC samenwerkingsprojecten beveiliging in het kader van one stop security;

0,15 EUR per vertrekkende passagier vanaf deze luchthaven, met inbegrip van de vertrekkende transferpassagier.

Deze vergoeding is niet verschuldigd voor :

  1. kinderen onder de twee jaar;

  2. de transitpassagiers die hun reis voortzetten met hetzelfde luchtvaartuig (of met een vervangluchtvaartuig dat ingezet is wegens een technisch defect van het eerste luchtvaartuig) of met een vlucht die hetzelfde nummer draagt als de vlucht van aankomst;

  3. de bemanningsleden die verantwoordelijk zijn voor het luchtvaartuig;

  4. de passagiers die zich niet naar het buitenland begeven;

  5. de passagiers van de luchtvaartuigen aangewend voor het uitsluitend vervoer van Staatshoofden of Regeringsleden in functie met hun gevolg;

  6. de passagiers van niet-commerciële vluchten met een uitzonderlijk humanitair karakter of met een luchtvaartpropagandistisch karakter zonder winstoogmerk;

  7. de passagiers van vluchten die uitgevoerd worden op verzoek van de Minister of van zijn gemachtigde;

  8. de passagiers van luchtvaartuigen bestuurd door personeelsleden van Belgocontrol of van het Bestuur van de Luchtvaart;

  9. de passagiers van luchtvaartuigen die noodgedwongen terugkeren;

  10. de passagiers van vluchten die uitgevoerd...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT