Besluit van het Verenigd College tot invoering van een moratorium op de opening van nieuwe bedden in rusthuizen., van 13 mei 2001

 
GRATIS UITTREKSEL

Artikel 1. De leden van het Verenigd College spreken zich niet meer uit over een nieuwe aanvraag tot voorlopige werkingsvergunning, behalve in volgende gevallen :

  1. wanneer de voorlopige werkingsvergunning de omzetting van een vennootschapsvorm in een andere, of van een instelling beheerd door een natuurlijke persoon in een instelling beheerd door een vennootschap betreft, zolang de genoemde omzetting niet met een overname kan gelijkgesteld worden, waarvan sprake onder punt 3°;

  2. wanneer de erkende instelling van adres wijzigt;

  3. Wanneer er een overname van bedden is.

Art. 2. § 1. De overname kan beschouwd worden als de operatie waarbij een nieuwe beheerder of een beheerder die over erkende bedden of bedden onder voorlopige werkingsvergunning beschikt, erkende bedden of bedden onder voorlopige werkingsvergunning overneemt.

§ 2. De totale capaciteit van de instelling die de bedden overneemt moet, na overname kleiner zijn dan 150 eenheden.

§ 3. De koper mag tijdens de duur van de toepassing van het onderhavig besluit geen erkende bedden of bedden onder voorlopige werkingsvergunning afstaan noch afgestaan hebben.

§ 4. Mag alleen bedden afstaan, de instelling waarvan de beheerder de vrijwillige sluiting van de instelling heeft aangekondigd, overeenkomstig artikel 8, 2e lid van het besluit van het Verenigd College van 7 oktober 1993 tot vaststelling van de procedure betreffende de voorlopige werkingsvergunning, de erkenning, de weigering en de intrekking van de erkenning en de sluiting van inrichtingen die bejaarden huisvesten.

§ 5. De beheerders van de betrokken instellingen stellen een overeenkomst op met het oog op de afstand van de bedden.

De overeenkomst vermeldt het doel ervan, de identiteit van de partijen, het aantal bedden waarop de overname betrekking heeft, de toekomstige geografische locatie van de bedden, de datum van de inwerkingtreding van de overeenkomst en de financiële elementen waardoor de leefbaarheid van het project alsmede het leefproject van de instelling beoordeel kan worden.

Overeenkomstig artikel 11 van het besluit van het Verenigd College van 7 oktober 1993 tot vaststelling van de procedure betreffende de voorlopige werkingsvergunning, de erkenning, de weigering en de intrekking van de erkenning en de sluiting van inrichtingen die bejaarden huisvesten moet deze overeenkomst minstens twee maanden voor de voorziene overname datum ter goedkeuring overgemaakt worden aan de bevoegde Ministers.

De goedkeuring van de...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT