24 SEPTEMBER 2009. - Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot aanpassing van de bedragen bepaald in artikel 27, § 1, derde lid, 4° van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn

Het Verenigd College,

Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, inzonderheid artikel 27, § 1, vierde lid, gewijzigd bij de ordonnantie van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 3 juni 2003;

Gelet op het advies 46.895/1 van de Raad van State, gegeven op 1 juli 2009, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1° van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voorstel van de Leden van het Verenigd College bevoegd voor het beleid inzake Bijstand aan Personen;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. In artikel 27, § 1, derde lid, 4° van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, worden de bedragen van 500.000 frank in het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van gemeenten met minder dan 15.000 inwoners, 1.250.000 frank in het...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT