Ministerieel besluit houdende verdeling van de betrekkingen van de vaste personeelsformatie van de Regie der Gebouwen., de 1 août 2002

Artikel 1. De betrekkingen van de personeelsformatie van de Regie der Gebouwen, vastgesteld in artikel 1, ß 1, van het koninklijk besluit van 17 mei 2002 tot vaststelling van de personeelsformatie van de Regie der Gebouwen worden in de hierbij gevoegde tabel tussen de onderscheiden afdelingen als volgt verdeeld :

  1. Diensten van de Directeur-generaal (D.G.). - Personeel en Organisatie (P. & O.). - Dienst Patrimoniumbeheer (Patrimonium). - Dienst Informatie- en Communicatietechnologie (I.C.T.).

  2. FinanciÎle Dienst (FIN. DST).

  3. Juridische Dienst (JUR. DST).

  4. Studiedienst Architectuur en Engineering.

  5. Vlaamse Buitendiensten I (VL I). - Vlaamse Buitendiensten II (VL II).

  6. Waalse Buitendiensten I (WAL I). - Waalse Buitendiensten II (WAL II).

  7. Brusselse Buitendiensten I (BBD I). - Brusselse Buitendiensten II (BBD II). - Internationale Instellingen (INT. INST.).

Art. 2. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 juli 2002.

Brussel, 1 augustus 2002.

R. DAEMS

BIJLAGE.

Art. N. Verdeling van de betrekkingen van de personeelsformatie over de onderscheiden afdelingen.

(Tabel niet opgenomen om technische redenen. Zie B.S. 27-08-2002, p. 37423).

Aanhef

De Minister van Telecommunicatie, en Overheidsbedrijven en Participaties,

Gelet op de wet van 1 april 1971, houdende oprichting van een Regie der Gebouwen, gewijzigd en aangevuld bij de wetten van 28 december 1973, 22 december 1989 en 20 juli 1990, bij de programmawet van 15 januari 1999 en bij het koninklijk besluit van 8 november 1996...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT