21 OKTOBER 2002. - Ministerieel besluit houdende vaststelling van de verblijfsvergoedingen toegekend aan afgevaardigden en ambtenaren afhangend van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking die zich in officiële opdracht naar het buitenland begeven of zetelen in internationale commissies

De Vice-Eerste Minister en Minister van Buitenlandse Zaken,

Gelet op het besluit van de Regent van 17 december 1948, waarbij aan de Vice-Eerste Minister en Minister van Buitenlandse Zaken machtiging wordt verleend voor het vaststellen van de verblijfsvergoedingen die mogen toegekend worden aan de afgevaardigden en ambtenaren afhangend van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken en Buitenlandse Handel, die zich in officiële opdracht naar het buitenland begeven of zetelen in internationale commissies;

Op de voordracht van de Voorzitter van het Directiecomité,

Besluit :

Artikel 1. De verblijfsvergoedingen, toegekend aan de afgevaardigden en ambtenaren afhangend van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, die zich in officiële opdracht naar het buitenland begeven of zetelen in internationale commissies, bestaan uit dagelijkse forfaitaire verblijfsvergoedingen en vergoedingen voor het dekken van de huisvestingskosten.

Art. 2. De dagelijkse forfaitaire verblijfsvergoedingen worden onderverdeeld in twee categorieën :

Categorie 1 (DFV B IFJ 1)

Alle ambtenaren behorende tot de carrière Hoofdbestuur;

De niet naar het buitenland uitgezonden ambtenaren van de carrière van de Buitenlandse Dienst;

De niet naar het buitenland uitgezonden ambtenaren van de Kanselarijcarrière;

De niet naar het buitenland uitgezonden ambtenaren van de carrière van de Attachés voor Ontwikkelingssamenwerking;

Personeelsleden van andere overheidsadministraties die in opdracht van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking dienstreizen ondernemen;

Personen die niet de hoedanigheid van rijksambtenaar bezitten;

Categorie 2 (DFV B IFJ 2)

Ambtenaren van de carrière Buitenlandse Dienst, van de Kanselarijcarrière en de carrière van de Attachés voor Ontwikkelingssamenwerking;

Het naar het buitenland uitgezonden hulppersoneel.

Art. 3. De bedragen van de dagelijkse forfaitaire verblijfsvergoedingen zijn in vreemde valuta uitgedrukt en dekken niet de huisvestings- en verplaatsingskosten der begunstigden. Zij...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT