11 JULI 2011. - Koninklijk besluit betreffende de veiligheidsinrichtingen aan overwegen op de spoorwegen

VERSLAG AAN DE KONING

Sire,

Ik heb de eer uwe Majesteit een ontwerp van koninklijk besluit ter ondertekening voor te leggen dat tot doel heeft het koninklijk besluit van 2 augustus 1977 betreffende de veiligheidsinrichtingen en de signalisatie van overwegen op te heffen en nieuwe reglementaire bepalingen in deze materie aan te nemen.

 1. Algemeenheden

  Deze bepalingen vervolledigen het kader van de strijd tegen ongevallen aan overwegen.

  Ze beogen de verbetering van de signalisatie aan overwegen en de vermindering van bepaalde administratieve belemmeringen bij de aanleg, het beheer en de afschaffing van privé-overwegen.

  Wat de verbetering van de signalisatie betreft, is gebleken dat de categorisering van overwegen (van 1 tot 5) niet de diversiteit van de ondervonden situaties weergaf en weinig praktisch belang had bij de sensibilisering van de openbare weggebruikers en bij het openbaar preventiebeleid tegen ongevallen, gevoerd door de Staat en door de NV van publiek recht Infrabel (hierna te noemen « Infrabel »).

  Terwijl de Minister een ruime appreciatiemarge behoudt, hergroepeert het voorgestelde koninklijk besluit de overwegen in twee voor de openbare weggebruiker belangrijke categorieën : diegene voorzien van een actieve signalisatie tegenover diegene voorzien van een passieve signalisatie.

  Wat betreft de privé-overwegen, kenden verouderde bepalingen aan de Minister de mogelijkheid toe om de aanleg van privé-overwegen te vergunnen en de signalisatie en de gebruiksvoorwaarden ervan te bepalen.

  Die bepalingen lieten vroeger de Minister toe de aanleg te vergunnen van een overwegeninfrastructuur op het openbaar en staatsdomein waarvan de spoorwegen deel uitmaken, en dit voor privé-doeleinden.

  Door de toekenning aan Infrabel van een taak van openbare dienst die tot voorwerp heeft « de verwerving, de bouw, de vernieuwing, het onderhoud en het beheer van de spoorweginfrastructuur », heeft de wet van 21 maart 1991 (artikel 199, 1°) betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven die bepalingen definitief verouderd gemaakt.

  Sindsdien komt het aan Infrabel toe, in voorkomend geval, de aanleg te vergunnen van een overweg die dient voor het gebruik door particulieren voor zover dit het algemeen belang van het spoorwegverkeer niet in het gedrang brengt.

  Het komt dus aan de Koning toe om zijn reglementering in die zin te wijzigen. Voor het overige blijft het reglementair kader op de politie van het weg- en spoorverkeer behouden ten aanzien van de overwegen die op die sporen zijn aangelegd op vraag van particulieren, maar die over het algemeen toegankelijk zijn voor het publiek.

 2. Toelichtingen bij de bepalingen

  Het eerste hoofdstuk betreffende de definities behoeft geen toelichting.

  Het tweede hoofdstuk bepaalt het toepassingsgebied van de bepalingen, hetwelk zich niet beperkt tot het verkeer dat de spoorweginfrastructuur van Infrabel kruist.

  Het derde hoofdstuk bepaalt het normatief signalisatiekader dat in essentie de bepalingen van de wegcode (koninklijk besluit van 1 december 1975) vervolledigt.

  De privé-overwegen maken het voorwerp uit van minder strikte maatregelen die gerechtvaardigd worden door het beperkte verkeer op die toegangswegen en door de noodzaak om aan particulieren geen disproportionele lasten op te leggen ten opzichte van de legitieme veiligheidsdoelstellingen.

  Omwille van de hoofdzakelijke bestemming voor goederenvervoer van die delen van de spoorwegen en de beperkte snelheid van het treinverkeer daarop, maken de maritieme en rivierhavens alsook de industriezones eveneens het voorwerp uit van een specifieke behandeling.

  Het vierde hoofdstuk behandelt de signalisatieprocedure.

  Het vijfde hoofdstuk bepaalt de periodieke controlemodaliteiten van de bepaalde veiligheidsinrichtingen.

  Het zesde hoofdstuk stelt de slotbepalingen vast.

  De uitdrukkelijke opheffing van bestaande regelingen die onverenigbaar zijn met nieuwe bepalingen, is vereist, niet alleen om de samenhang van het toepasselijke recht te verzekeren, maar ook om de rechtszekerheid te waarborgen. Immers, zonder uitdrukkelijke opheffing zal de lezer nooit met zekerheid weten welke bestemming hij aan de bestaande bepalingen dient voor te behouden, en zal hijzelf genoodzaakt zijn de stilzwijgende opheffing af te leiden van de bestaande regelingen die hem onverenigbaar lijken met de nieuwe bepalingen (Beginselen van de wetgevingstechniek - Handleiding voor het opstellen van wetgevende en reglementaire teksten, www.raadvst-consetat.be, aanbeveling nr. 134).

  Artikel 16 maakt toepassing van die aanbeveling.

  Er is een overgangsperiode van tien jaar voorzien om meer dan 2000 overwegen aan te passen in de zin van de nieuwe reglementering.

  Tijdens die overgangsperiode behouden de ministeriële besluiten aangenomen krachtens artikel 21 van het koninklijk besluit van 2 augustus 1977 dus hun uitwerking. De vervanging, de wijziging of de afschaffing van een veiligheidsinrichting is onmiddellijk onderworpen aan de nieuwe reglementering krachtens artikel 17.

  Wij hebben de eer te zijn,

  Sire,

  van Uwe Majesteit,

  de zeer eerbiedige

  en zeer getrouwe dienaars,

  De Eerste Minister,

  Y. LETERME

  De Staatssecretaris voor Mobiliteit,

  E. SCHOUPPE

  ADVIES 49.725/4 VAN 14 JUNI 2011

  VAN DE AFDELING WETGEVING

  VAN DE RAAD VAN STATE

  De Raad van State, afdeling Wetgeving, vierde kamer, op 19 mei 2011 door de Staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister, verzocht hem, binnen een termijn van dertig dagen, van advies te dienen over een ontwerp van koninklijk besluit « betreffende de veiligheidsinrichtingen aan overwegen op de spoorwegen », heeft het volgende advies gegeven...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT