Koninklijk besluit tot vaststelling van de statuten van de Nationale Loterij., de 9 juillet 2002

Artikel 1. De statuten van de Nationale Loterij worden vastgesteld overeenkomstig de bij dit besluit gevoegde tekst.

Art. 2. In afwijking van artikel 50, eerste lid, van de bijlage bij dit besluit, begint het eerste boekjaar op de datum waarop dit besluit in werking treedt.

Art. 3. Dit besluit treedt in werking op de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 4. De Minister bevoegd voor de Nationale Loterij en de Minister bevoegd voor de begroting zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 9 juli 2002.

ALBERT

Van Koningswege :

De Minister van Overheidsbedrijven en Participaties,

R. DAEMS

De Minister van Begroting,

J. VANDE LANOTTE

Aanhef

ALBERT II, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 19 april 2002 tot rationalisering van de werking en het beheer van de Nationale Loterij, inzonderheid op artikel 4, ß 2;

Gelet op het advies van de Inspecteur van FinanciÎn, gegeven op 16 mei en 24 juni 2002;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid wegens de omstandigheid dat de maatregelen tot rationalisering van de werking en het beheer van de Nationale Loterij, zoals beoogd door de wet van 19 april 2002, zo spoedig mogelijk moeten worden uitgevoerd; dat de lopende overgangsperiode zo kort mogelijk moet gehouden worden omdat deze onzekerheden meebrengt voor het huidige beheer, de personeelsleden, de leveranciers, de dienstverleners en de gebruikers van de openbare dienst; dat vastgesteld werd dat de inkomsten van de Nationale Loterij in de eerste drie 1/2 maand van 2002 reeds blijken gedaald te zijn met 9 % ten opzichte van dezelfde periode in 2001; dat de herstructurering de voorafgaandelijke omvorming van de Nationale Loterij veronderstelt tot naamloze vennootschap van publiek recht; dat luidens artikel 51 van voornoemde wet van 19 april 2002 deze wet pas in werking treedt op dezelfde datum als het koninklijk besluit waarbij de eerste statuten van de Nationale Loterij worden vastgesteld;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoˆrdineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, ß 1, vervangen bij de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Op de voordracht van Onze Minister van Overheidsbedrijven en Participaties en Onze Minister van Begroting en op het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Verslag aan de Koning

VERSLAG AAN DE KONING.

Sire,

Het ontwerp van koninklijk besluit dat, na overleg in Ministerraad, aan Uwe Majesteit ter ondertekening wordt voorgelegd, strekt tot uitvoering van de wet van 19 april 2002 tot rationalisering van de werking en het beheer van de Nationale Loterij, inzonderheid tot uitvoering van artikel 4, ß 2.

Het artikel 4, ß 1, van de wet van 19 april 2002 verleent aan de Nationale Loterij de rechtsvorm van naamloze vennootschap van publiek recht.

Deze bepaling zal in werking treden op datum van de inwerkingtreding van het koninklijk besluit dat hierbij aan U wordt voorgelegd.

De Nationale Loterij zal dus onderworpen zijn aan de wets- en verordeningsbepalingen die op de naamloze vennootschappen van toepassing zijn, voor alles wat niet bij de wet van 19 april 2002 of bij besluiten ter uitvoering ervan is geregeld.

Krachtens artikel 5 van de wet van 19 april 2002 werd de staat van activa en passiva van de Nationale Loterij, op datum van 30 april 2002 opgemaakt.

Deze staat van activa en passiva wordt hierbij gevoegd als bijlage.

De raad van bestuur van de Nationale Loterij, als instelling van openbaar nut van categorie C, heeft op de buitengewone vergadering van 24 juni 2002 de volgende beslissing genomen :

" Alhoewel de raad vaststelt dat de samenvattende staat van activa en passiva per 30 april 2002 een netto actief vertoont van 23 962 977,95 EUR en dat dit bedrag zou kunnen aangewend worden voor de vaststelling van het kapitaal van de toekomstige naamloze vennootschap krachtens artikel 5, ß 2 van diezelfde wet, meent de raad evenwel dat het wegens de pessimistische vooruitzichten voor het lopende dienstjaar, raadzaam is om het maatschappelijk kapitaal van de naamloze vennootschap van publiek recht vast te stellen op 62 000 EUR, zijnde het bij artikel 439 van de vennootschapswet vastgestelde minimum. "

De conclusies van de bedrijfsrevisor belast met het opmaken van een verslag over de staat van activa en passiva zijn hierna opgenomen, overeenkomstig het voorschrift van artikel 4, ß 3, van voormelde wet van 19 april 2002 :

" Onze werkzaamheden zijn er op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 30 april 2002 die het bestuursorgaan van de instelling heeft opgesteld, heeft plaats gehad. Uit onze werkzaamheden uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaarderingen van het netto-actief heeft plaatsgehad, onder voorbehoud van de waardering van het immaterieel actief - de buitengewone bijdrage aan de Staat met boekwaarde 64 617 578,78 Euro, welke afhankelijk is van de blijvende geldigheid van de concessie aan de Nationale Loterij en de toekomstige rendabiliteit hiervan en onder voorbehoud van de uitkomst van de hangende geschillen.

Tevens hebben we, conform de Wet van 19 april 2002 tot rationalisering van de werking en het beheer van de Nationale...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT