Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 22 december 2010 wordt Mevr. VERBYST, Cathy tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie in een

Personeel. - Benoeming

Bij koninklijk besluit van 22 december 2010 wordt Mevr. VERBYST, Cathy tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie in een betrekking van het Frans taalkader met ingang van 1 oktober 2010.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de zestig dagen...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT