9 JUNI 2011. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de vakantie- en verlofdagen in het basis- en secundair onderwijs voor het schooljaar 2011-2012

De Regering van de Franse Gemeenschap,

Gelet op de wet van 19 juli 1971 betreffende de algemene structuur en de organisatie van het secundair onderwijs, inzonderheid op artikel 8, 1e lid, vervangen bij het decreet van 13 juli 1998 en gewijzigd bij het decreet van 20 juli 2006;

Gelet op het decreet van 13 juli 1998 betreffende de organisatie van het gewoon kleuteronderwijs en lager onderwijs en de wijziging van de onderwijswetgeving, inzonderheid op artikel 14, 1e lid, gewijzigd bij het decreet van 20 juli 2006;

Gelet op het decreet van 3 maart 2004 houdende organisatie van het gespecialiseerd onderwijs, inzonderheid op artikel 120, 1e lid, gewijzigd bij het decreet van 20 juli 2006;

Gelet op het onderhandelingsprotocol van 28 april 2011 van het Onderhandelingscomité - sector IX Onderwijs, van het Comité voor plaatselijke en provinciale overheidsdiensten - afdeling II en van het onderhandelingscomité voor de personeelsstatuten van het gesubsidieerd vrij onderwijs, samen vergaderend;

Gelet op het overlegprotocol van 28 april 2011 van het Overlegcomité tussen de Regering van de Franse Gemeenschap en de vertegenwoordigings- en coördinatieorganen van de inrichtende machten van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde PMS-centra erkend door de Regering;

Gelet op het advies nr. 49.648/2 van de afdeling wetgeving van de Raad van State gegeven op 30 mei 2011 op basis van artikel 84, §1, 1e lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996, bij de wet van 8 september 1997 en bij de wet van 2 april 2003;

Op de voordracht van de Minister van Leerplichtonderwijs en Onderwijs voor Sociale Promotie;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. Dit besluit is van toepassing op het gewoon en gespecialiseerd basis- en secundair onderwijs met volledig en alternerend leerplan.

Art. 2. Het aantal schooldagen wordt vastgelegd op 181 dagen voor het schooljaar 2011-2012.

Art. 3. De eerste schooldag wordt vastgelegd op donderdag 1 september 2011 voor het...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT