30 MEI 2002. - Ministerieel besluit tot opheffing van het ministerieel besluit van 23 oktober 1998, waarbij de uitvoer naar en de doorvoer van sommige goederen met bestemming de Federale Republiek Joegoslavië aan vergunning onderworpen worden

De Vice-Eerste Minister en Minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse handel en Internationale Samenwerking,

De Minister van Economie,

De Minister toegevoegd aan de Minister van Buitenlandse Zaken,

Gelet op het Verdrag van 25 maart 1957 tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap, goedgekeurd bij de wet van 2 december 1957, gewijzigd door het Verdrag van Maastricht van 7 februari 1992 en het Besluit van de Raad van 1 januari 1995;

Gelet op de wet van 11 september 1962 betreffende de in-, uit- en doorvoer van goederen en de daaraan verbonden technologie, gewijzigd bij de wetten van 19 juli 1968, 6 juli 1978, 2 januari 1991 en 3 augustus 1992;

Gelet op het koninklijk besluit van 30 december 1993 tot regeling van de in-, uit- en doorvoer van goederen en de daaraan verbonden technologie;

Gelet op het ministerieel besluit van 23 oktober 1998 waarbij de uitvoer naar en de doorvoer van sommige goederen met bestemming de Federale Republiek Joegoslavië aan vergunning onderworpen worden;

Gelet op het advies van de Interministeriële Economische Commissie, gegeven op 6 februari 2002;

Gelet op het advies van de Belgisch-Luxemburgse Administratieve Commissie, gegeven op 22 februari 2002;

Overwegende dat de Verordening (EG) nr. 2031/2001 van de Commissie van 6 augustus 2001 de bijlage I van de Verordening (EEG) nr. 2658/1987 van de Raad met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief wijzigt en de Verordening (EG) nr. 2156/2001 van de Raad van 5 november 2001, de Verordening (EG) nr. 926/1998 van de Raad van 27 april 1998 betreffende de beperking van bepaalde economische betrekkingen met de Federale Republiek Joegoslavië intrekt;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1993, inzonderheid op artikel 3, §...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT