Uittreksel uit arrest nr. 134/2023 van 19 oktober 2023 Rolnummer 7876 In zake : het beroep tot gedeeltelijke vernietiging van de artikelen 46 en 131 van de ordonnantie van het Brusselse

Uittreksel uit arrest nr. 134/2023 van 19 oktober 2023Rolnummer 7876In zake : het beroep tot gedeeltelijke vernietiging van de artikelen 46 en 131 van de ordonnantie van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest van 17 maart 2022 « tot wijziging van de ordonnantie van 19 juli 2001 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de ordonnantie van 1 april 2004 betreffende de organisatie van de gasmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, betreffende wegenisretributies inzake gas en elektriciteit en houdende wijziging van de ordonnantie van 19 juli 2001 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de ordonnantie van 12 december 1991 houdende oprichting van begrotingsfondsen met het oog op de omzetting van richtlijn 2018/2001 en richtlijn 2019/944 », ingesteld door de vzw « Groupe de Réflexion et d'Action Pour une Politique Ecologique » en anderen.Het Grondwettelijk Hof,samengesteld uit de voorzitters P. Nihoul en L. Lavrysen, en de rechters J. Moerman, M. Pâques, D. Pieters, W. Verrijdt en K. Jadin, bijgestaan door de griffier F. Meersschaut, onder voorzitterschap van voorzitter P. Nihoul,wijst na beraad het volgende arrest :I. Onderwerp van het beroep en rechtsplegingBij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 19 oktober 2022 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 20 oktober 2022, is beroep tot gedeeltelijke vernietiging ingesteld van de artikelen 46 en 131 van de ordonnantie van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest van 17 maart 2022 « tot wijziging van de ordonnantie van 19 juli 2001 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de ordonnantie van 1 april 2004 betreffende de organisatie van de gasmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, betreffende wegenisretributies inzake gas en elektriciteit en houdende wijziging van de ordonnantie van 19 juli 2001 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de ordonnantie van 12 december 1991 houdende oprichting van begrotingsfondsen met het oog op de omzetting van richtlijn 2018/2001 en richtlijn 2019/944 » (bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 20 april 2022) door de vzw « Groupe de Réflexion et d'Action Pour une Politique Ecologique », de vzw « Association pour la Reconnaissance de l'ElectroHyperSensibilité », Colette Devillers, Marie Demortier en Martine Grynberg, bijgestaan en vertegenwoordigd door Mr. D. Brusselmans, advocaat bij de balie van Waals-Brabant.(...)II. In rechte(...)Ten aanzien van de bestreden bepalingen en de context ervanB.1.1. Op de elektriciteitsmarkt van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest is een « slimme meter » een « elektronische meter die in staat is om de in het net geïnjecteerde elektriciteit of de elektriciteit die van het net wordt afgenomen te meten en daarbij meer informatie verstrekt dan een klassieke meter, en die in staat is om gegevens te verzenden en te ontvangen door gebruik van een elektronische communicatievorm » (artikel 2, 21° ter, van de ordonnantie van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest van 19 juli 2001 « betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest », vervangen bij artikel 5, 7°, van de ordonnantie van 17 maart 2022 « tot wijziging van de ordonnantie van 19 juli 2001 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de ordonnantie van 1 april 2004 betreffende de organisatie van de gasmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, betreffende wegenisretributies inzake gas en elektriciteit en houdende wijziging van de ordonnantie van 19 juli 2001 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de ordonnantie van 12 december 1991 houdende oprichting van begrotingsfondsen met het oog op de omzetting van richtlijn 2018/2001 en richtlijn 2019/944 »).B.1.2. Artikel 26octies van de ordonnantie van 19 juli 2001, ingevoegd bij artikel 46 van de bestreden ordonnantie van 17 maart 2022, bepaalt :« § 1. De distributienetbeheerder plaatst slimme meters onder voorwaarden die waarborgen dat rekening wordt gehouden met het algemeen belang, dat de kosten en baten worden geoptimaliseerd en dat wordt voldaan aan de modaliteiten vastgelegd in dit artikel. § 2. De distributienetbeheerder plaatst systematisch slimme meters op het distributienet in de volgende gevallen :1° als er een aansluiting wordt uitgevoerd in een nieuw of een ingrijpend gerenoveerd gebouw; onder ` ingrijpende renovatie ' wordt verstaan : de renovatie met betrekking tot de bouwschil of de technische bouwsystemen met een totale kostprijs van meer dan 25 % van de waarde van het gebouw, exclusief de grond waarop het zich bevindt;2° als een meter vervangen wordt wegens ouderdom of technisch defect;3° als een gebruiker van het distributienet prosumer is of wordt;4° als een gebruiker van het distributienet vraagt om het vermogen van zijn aansluiting te wijzigen;5° als een gebruiker van het distributienet een elektrisch voertuig oplaadt;6° als...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT