Uittreksel uit arrest nr. 149/2023 van 9 november 2023 Rolnummer 7897 In zake : het beroep tot vernietiging van het decreet van het Vlaamse Gewest van 15 juli 2022 « tot wijziging van het

Uittreksel uit arrest nr. 149/2023 van 9 november 2023Rolnummer 7897In zake : het beroep tot vernietiging van het decreet van het Vlaamse Gewest van 15 juli 2022 « tot wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat de voorwaarden voor de aanwijzing van distributienetbeheerders betreft », ingesteld door de opdrachthoudende vereniging « Sibelgas ».Het Grondwettelijk Hof,samengesteld uit de voorzitters L. Lavrysen en P. Nihoul, en de rechters T. Giet, Y. Kherbache, D. Pieters, S. de Bethune en K. Jadin, bijgestaan door de griffier N. Dupont, onder voorzitterschap van voorzitter L. Lavrysen,wijst na beraad het volgende arrest :I. Onderwerp van het beroep en rechtsplegingBij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 2 december 2022 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 6 december 2022, heeft de opdrachthoudende vereniging « Sibelgas », bijgestaan en vertegenwoordigd door Mr. X...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT