Uittreksel uit arrest nr. 129/2023 van 21 september 2023 Rolnummer 7903 In zake : het beroep tot vernietiging van de artikelen 3 en 4 van het decreet van het Vlaamse Gewest van 15 juli 2022 « tot

Uittreksel uit arrest nr. 129/2023 van 21 september 2023

Rolnummer 7903

In zake : het beroep tot vernietiging van de artikelen 3 en 4 van het decreet van het Vlaamse Gewest van 15 juli 2022 « tot wijziging van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15 juni 2018 », ingesteld door Inti De Bock en anderen.

Het Grondwettelijk Hof,

samengesteld uit de voorzitters L. Lavrysen en P. Nihoul, en de rechters J. Moerman, S. de Bethune, E. Bribosia, W. Verrijdt en K. Jadin, bijgestaan door de griffier N. Dupont, onder voorzitterschap van voorzitter L. Lavrysen,

wijst na beraad het volgende arrest :

 1. Onderwerp van het beroep en rechtspleging

  Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 23 december 2022 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 26 december 2022, is beroep tot vernietiging ingesteld van de artikelen 3 en 4 van het decreet van het Vlaamse Gewest van 15 juli 2022 « tot wijziging van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15 juni 2018 » (bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 13 september 2022) door Inti De Bock, Vera De Moor, Ilias Sfikas, Jean Solon en Marleen Verbruggen, bijgestaan en vertegenwoordigd door Mr. M. Deweirdt, advocaat bij de balie te Gent.

  (...)

 2. In rechte

  (...)

  Ten aanzien van de bestreden bepalingen

  B.1. De verzoekende partijen vorderen de vernietiging van de artikelen 3 en 4 van het decreet van het Vlaamse Gewest van 15 juli 2022 « tot wijziging van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15 juni 2018 » (hierna : het decreet van 15 juli 2022). In hun memorie van antwoord geven zij aan dat hun beroep, wat het bestreden artikel 3 betreft, beperkt is tot de in de punten 2°, 3° en 6° van die bepaling vervatte definities van een watermeter.

  B.2.1. De bestreden bepalingen brengen wijzigingen aan in de artikelen 2.1.2 en 2.2.2 van het decreet van het Vlaamse Gewest van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15 juni 2018 (hierna : het decreet van 18 juli 2003).

  B.2.2. Het bestreden artikel 3, 2°, 3° en 6°, van het decreet van 15 juli 2022 bepaalt :

  In artikel 2.1.2 van hetzelfde decreet [het decreet van 18 juli 2003] worden de volgende wijzigingen aangebracht :

  [...]

  2° er worden een punt 3° /1 en 3° /2 ingevoegd, die luiden als volgt :

  ` 3° /1 [...]

  3° /2 analoge watermeter : een watermeter die geen digitale watermeter is; ';

  3° er wordt een punt 5° /1 ingevoegd, dat luidt als volgt :

  ` 5° /1 digitale watermeter : een watermeter die uitgerust is met een eenrichtingscommunicatiemiddel of een tweerichtingscommunicatiemiddel, dat ervoor zorgt dat de gegevens niet alleen lokaal, maar ook op afstand uitgelezen kunnen worden, en die in staat is gegevens lokaal of op afstand te ontvangen; ';

  [...]

  6° aan punt 35° wordt de zin ` Een watermeter kan een analoge of een digitale watermeter zijn. ' toegevoegd

  .

  B.2.3. Het bestreden artikel 4 van het decreet van 15 juli 2022 bepaalt :

  In artikel 2.2.2 van hetzelfde decreet [het decreet van 18 juli 2003], gewijzigd bij het decreet van 26 april 2019, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

  1° er wordt een paragraaf 1/1 ingevoegd, die luidt als volgt :

  ` § 1/1. De exploitant van een openbaar waterdistributienetwerk kan beslissen om de aftakking uit te rusten met onderdelen die onder andere de volgende functionaliteiten mogelijk maken :

  1° het waterverbruik op afstand opvolgen en de abonnee of de exploitant van een openbaar waterdistributienetwerk waarschuwen bij afwijkend waterverbruik of terugstroom;

  2° het debiet op afstand opvolgen en instellen en op afstand de toegang tot het openbaar waterdistributienetwerk verlenen en onderbreken;

  3° de omgevingstemperatuur meten op de plaats waar de watermeter zich bevindt en de abonnee of de exploitant van een openbaar waterdistributienetwerk waarschuwen als er een risico is dat de leidingen bevriezen;

  4° toezicht houden op de kwaliteit van het geleverde water;

  5° meten van de waterdruk ter hoogte van de aftakking.

  De exploitant van een openbaar waterdistributienetwerk kan beslissen om naast de functionaliteiten, vermeld in het eerste lid, nog andere functionaliteiten ter beschikking te stellen.

  De Vlaamse Regering kan nadere regels bepalen voor de opbouw, de onderdelen, de functionaliteiten en de financiering van de aftakking.

  De functionaliteiten, vermeld in het eerste en het tweede lid, van de onderdelen van de aftakking zijn verplicht te aanvaarden door de abonnee. ';

  2° er wordt een paragraaf 2/1 ingevoegd, die luidt als volgt :

  ` § 2/1. De exploitant van een openbaar waterdistributienetwerk plaatst waar technisch mogelijk, uiterlijk op 31 december 2030, een digitale watermeter in alle aftakkingen.

  De digitale watermeter beschikt minstens over al de volgende functionaliteiten :

  1° hij kan het volume van het geleverde water meten, tonen en registreren en de meetgegevens in de vorm van een open standaard hetzij rechtstreeks, hetzij via een portaal ter beschikking stellen van de abonnee;

  2° hij kan op afstand in een of twee richtingen communiceren met de exploitant van een openbaar waterdistributienetwerk;

  3° hij maakt het mogelijk de abonnee en de exploitant van een openbaar waterdistributienetwerk te verwittigen bij een vermoeden van een lek in het huishoudelijk leidingnet;

  4° hij maakt het mogelijk de abonnee en de exploitant van een openbaar waterdistributienetwerk te waarschuwen bij een vermoeden van een breuk in het huishoudelijk leidingnet;

  5° hij kan een terugstroom vanuit het huishoudelijk leidingnet ten gevolge van een niet of slecht werkende terugslagklep detecteren en de abonnee of de exploitant van een openbaar waterdistributienetwerk daarvan verwittigen.

  De Vlaamse Regering kan nadere regels vastleggen of aanvullen met betrekking tot het eerste en tweede lid, die betrekking hebben op :

  1° de timing en de prioritering voor de plaatsing en de financiering van een digitale watermeter;

  2° de functionaliteiten van de digitale watermeter;

  3° modaliteiten voor uitzonderingen op het plaatsen van een digitale watermeter.

  In het belang van de abonnee stemt de exploitant van een openbaar waterdistributienetwerk de invulling van zijn verplichtingen in deze paragraaf maximaal af met de distributienetbeheerder voor elektriciteit en gas, aangeduid voor het gebied in kwestie. De exploitant onderzoekt daarbij minstens tegen uiterlijk 31 december 2023 hoe de datacommunicatie van gegevens afkomstig van een digitale watermeter afgestemd kan worden op de datacommunicatie van de meetgegevens en technische gegevens afkomstig van de digitale energiemeter, vermeld in artikel 4.1.22/2 tot en met 4.1.22/13 van het Energiedecreet van 8 mei 2009. '

  .

  B.3. Uit de parlementaire voorbereiding van het decreet van 15 juli 2022 blijkt dat de decreetgever een tweeledige doelstelling heeft nagestreefd : « enerzijds de organisatie van de uitrol en het beheer van digitale watermeters in Vlaanderen, anderzijds de organisatie van het beheer en de verwerking van de gegevens die in het kader van de in het ontwerp van decreet opgenomen activiteiten verzameld worden » (Parl. St., Vlaams Parlement, 2021-2022, nr. 1324/1, p. 3).

  De kritiek van de verzoekende partijen heeft uitsluitend betrekking op de bepalingen van het decreet van 15 juli 2022 die beogen de eerste nagestreefde doelstelling te realiseren, meer bepaald de uitrol van digitale watermeters in het Vlaamse Gewest.

  B.4.1. Een digitale watermeter is « een watermeter die uitgerust is met een eenrichtingscommunicatiemiddel of een tweerichtingscommunicatiemiddel, dat ervoor zorgt dat de gegevens niet alleen lokaal, maar ook op afstand uitgelezen kunnen worden, en die in staat is gegevens lokaal of op afstand te ontvangen » (artikel 2.1.2, 5° /1, van het decreet van 18 juli 2003, zoals ingevoegd bij het bestreden artikel 3 van het decreet van 15 juli 2022).

  De digitale watermeter dient minstens te beschikken over een aantal functionaliteiten die worden opgesomd in artikel 2.2.2, § 2/1, tweede lid, van het decreet van 18 juli 2003, zoals ingevoegd bij het bestreden artikel 4...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT