26 MEI 2011. - Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 16 mei 2003 betreffende de aanwijzing van tweetalig adjuncten bij wijze van overgangsmaatregel in de centrale diensten van de federale overheidsdiensten.

ALBERT II, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet artikel 108 van de Grondwet;

Gelet op de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, artikel 43ter, § 8;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 mei 2003 betreffende de aanwijzing van tweetalig adjuncten bij wijze van overgangsmaatregel in de centrale diensten van de federale overheidsdiensten, artikel 10;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 23 februari 2011;

Gelet op de akkoordbevinding van de Staatssecretaris voor Begroting van 15 maart 2011;

Overwegende dat er voldaan werd aan het voorschrift van artikel 54, tweede lid, van voornoemde gecoördineerde wetten;

Gelet op de adviezen van de vakorganisaties, gegeven op 20 april 2011, voor wat betreft de Algemene Centrale der Openbare Diensten en het ACV-Openbare Diensten en op 21 april 2011, voor wat betreft het Vrij Syndicaat voor het Openbaar Ambt;

Gelet op het advies van de Vaste Commissie voor Taaltoezicht, gegeven op 13 mei 2011;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, vervangen bij de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat voornoemd koninklijk besluit van 16 mei 2003 buiten werking treedt op 30 juni 2011 en dat vanaf deze datum geen enkele aanwijzing van taaladjuncten meer mag plaatsvinden, wat de rechtszekerheid inzake het personeelsbeheer in het gedrang brengt;

Overwegende dat het derhalve...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT