17 SEPTEMBER 2010. - Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 16 mei 2003 betreffende de aanwijzing van tweetalig adjuncten bij wijze van overgangsmaatregel in de centrale diensten van de federale overheidsdiensten

ALBERT II, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de Grondwet, artikel 108;

Gelet op de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, artikel 43ter, § 8;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 mei 2003 betreffende de aanwijzing van tweetalig adjuncten bij wijze van overgangsmaatregel in de centrale diensten van de federale overheidsdiensten, artikel 10;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 24 februari 2010;

Gelet op de akkoordbevinding van Onze Staatssecretaris voor Begroting, van 18 maart 2010;

Overwegende dat er voldaan werd aan het voorschrift van artikel 54, tweede lid, van voornoemde gecoördineerde wetten;

Gelet op het advies van de Algemene Centrale der Openbare Diensten, gegeven op 19 juli 2010;

Gelet op het advies van de Vaste Commissie voor Taaltoezicht, gegeven op 3 september 2010;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoöridneerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, vervangen bij de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1966;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat voornoemd koninklijk besluit van 16 mei 2003 buiten werking treedt op 30 juni 2010 en dat vanaf deze datum geen enkele aanwijzing van taaladjuncten meer mag plaatsvinden, wat de rechtszekerheid inzake het personeelsbeheer in het gedrang brengt;

Overwegende dat het derhalve dringend is de uitwerking van voornoemd koninklijk besluit te verlengen;

Op...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT