3 FEBRUARI 2006. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van de tuchtregeling waaraan de ambtenaren van de diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap, van de Hoge Raad voor de Audiovisuele sector en van de instellingen van openbaar nut ressorterend onder het Sectorcomité XVII, zijn onderworpen

De Regering van de Franse Gemeenschap,

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, inzonderheid op artikel 87, § 3, gewijzigd bij de bijzondere wet van 8 augustus 1988;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 juli 1996 houdende het statuut van de ambtenaren van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap, inzonderheid op artikel 103, zoals gewijzigd bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 10 juni 2005 tot wijziging van de benaming, de samenstelling en de opdrachten van de Directieraad en het Beperkt College van het Ministerie van de Franse Gemeenschap;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 12 januari 1998 tot vaststelling van het administratief en geldelijk statuut van het personeel van de "Office de la Naissance et de l'Enfance" (Dienst voor Geboorte en Kinderwelzijn van de Franse Gemeenschap), inzonderheid op artikel 25bis;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 12 september 2005;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Ambtenarenzaken van 9 september 2005;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 16 september 2005;

Gelet op het advies van de Directieraad van het Instituut voor de Opleidingen tijdens de loopbaan, gegeven op 5 oktober 2005;

Gelet op het advies van de Directieraad van de Hoge Raad voor de Audiovisuele sector, gegeven op 13 oktober 2005;

Gelet op het advies van de Directieraad van het Ministerie van de Franse Gemeenschap, gegeven op 7 november 2005;

Gelet op het advies van de Directieraad van de "Office de la Naissance et de l'Enfance" (Dienst voor Geboorte en Kinderwelzijn van de Franse Gemeenschap), gegeven op 21 november 2005;

Gelet op de aanvraag gericht op 26 september 2005 aan het Overheidsbedrijf voor de Nieuwe Informatie- en Communicatietechnologieën van de Franse Gemeenschap en aan het Commissariaat-generaal voor Internationale Betrekkingen en overwegende dat hun Directieraad, binnen de termijn van 60 dagen vereist bij artikel 4, tweede lid, van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 juli 1996 houdende het statuut van de ambtenaren van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap, geen advies heeft uitgebracht;

Gelet op het protocol nr. 332 van het Sectorcomité XVII, gesloten op 4 november 2005;

Gelet op het advies van de Raad van State nr. 39.654/2, gegeven op 16 januari 2006, met toepassing van artikel...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT