9 JUNI 2011. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de vakantie- en verlofdagen in het onderwijs voor sociale promotie voor het schooljaar 2012-2013

De Regering van de Franse Gemeenschap,

Gelet op de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving, inzonderheid op artikel 7;

Gelet op het onderhandelingsprotocol van 28 april 2011 van het onderhandelingscomité - sector IX Onderwijs, van het Comité van de plaatselijke en provinciale overheidsdiensten - afdeling II, en van het Onderhandelingscomité voor de statuten van het personeel van het vrij gesubsidieerd onderwijs, samen vergaderend;

Gelet op het overlegprotocol van 28 april 2011 van het Overlegcomité tussen de Regering van de Franse Gemeenschap en de vertegenwoordigings- en coördinatieorganen van de inrichtende machten van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde PMS-centra erkend door de Regering;

Gelet op het advies nr. 49.651/2 van de afdeling wetgeving van de Raad van State, gegeven op 30 mei 2011 op basis van artikel 84, § 1, 1e lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996, bij de wet van 8 september 1997 en bij de wet van 2 april 2003;

Op de voordracht van de Minister van Leerplichtonderwijs en Onderwijs voor Sociale Promotie;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. In afwijking van het besluit van de Executieve van 22 maart 1984 tot vaststelling van de vakantie- en verlofregeling in het onderwijs georganiseerd in de Franse Gemeenschap, wordt dit besluit toegepast op het onderwijs voor sociale promotie voor het schooljaar 2012-2013.

Art. 2. De eerste schooldag wordt vastgelegd op maandag 3 september 2012 voor het schooljaar 2012-2013.

Art. 3. De vakantie en verlofdagen worden als volgt vastgelegd voor het schooljaar 2012-2013 :

  1. Feest van de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT