24 SEPTEMBER 2006. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de bijzondere collectieve arbeidsovereenkomst van 15 maart 2006, gesloten in het Paritair Comité voor de bewakings- en/of toezichtsdiensten, tot toepassing van de collectieve arbeidsovereenkomst gesloten in het Paritair Comité voor de bewakings- en/of toezichtsdiensten op de werkgevers die onder het paritair comité ressorteren (1)

ALBERT II, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comitÈs, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair ComitÈ voor de bewakings- en/of toezichtsdiensten;

Op de voordracht van Onze Minister van Werk,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 15 maart 2006, gesloten in het Paritair ComitÈ voor de bewakings- en/of toezichtsdiensten, tot toepassing van de collectieve arbeidsovereenkomst gesloten in het Paritair ComitÈ voor de bewakings- en/of toezichtsdiensten op de werkgevers die onder het paritair comitÈ ressorteren.

Art. 2. Onze Minister van Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 24 september 2006.

ALBERT

Van Koningswege :

De Minister van Werk,

P. VANVELTHOVEN

_______

Nota

(1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad :

Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969.

Bijlage

Paritair ComitÈ voor de bewakings- en/of toezichtsdiensten

Bijzondere collectieve arbeidsovereenkomst van 15 maart 2006

Toepassing van de collectieve arbeidsovereenkomst gesloten in het Paritair ComitÈ voor de bewakings- en/of toezichtsdiensten op de werkgevers die onder het paritair comitÈ ressorteren (Overeenkomst geregistreerd op 4 april 2006 onder het nummer 79288/CO/317)

Artikel 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de werknemers die door de wijziging van het toepassingsgebied vanaf 1 september 2005 van het Paritair ComitÈ voor de bewakings- en/of toezichtsdiensten door het koninklijk besluit van 23 september 2005 (Belgisch Staatsblad van 18 oktober 2005) tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 november 1983 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en de bevoegdheid van het Paritair ComitÈ voor de bewakingsdiensten (Belgisch Staatsblad van 24 november 1983)...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT