Besluit 2008/338bis van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 23 maart 2006 houdende uitvoering van het decreet van de Franse Gemeenschapscommissie van 16 juni 2005 betreffende de erkenning en de toekenning van toelagen aan instellingen die representatief zijn voor de maatschappelijke actie en het gezin (VERTALING)., de 6 mars 2009

Artikel 1. Dit besluit regelt, krachtens artikel 138 van de Grondwet, een aangelegenheid als bedoeld in artikel 128 van deze.

Art. 2. Artikel 2, 5°, van het besluit 23 maart 2006 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie houdende de uitvoering van het decreet van de Franse Gemeenschapscommissie van 16 juni 2005 betreffende de erkenning en de toekenning van toelagen aan instellingen die representatief zijn voor de maatschappelijke actie en het gezin wordt aangevuld met de volgende woorden : " of de dienst " Espaces-Rencontres " goedgekeurd krachtens het decreet van de Franse Gemeenschapscommissie van 17 april 2008 betreffende de erkenning en de toekenning van toelagen aan de diensten " Espaces-Rencontres ".

Art. 3. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 juli 2008.

Art. 4. Het Lid van het College bevoegd voor Sociale acties en Gezin wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 5 februari 2009.

Voor het College :

De Lid van het College, bevoegd voor Sociale acties, Gezin en Sport,

E. KIR

De Voorzitter van het College,

B. CEREXHE.

Aanhef

Het College,

Gelet op het decreet van 16 juni 2005 betreffende de erkenning en de toekenning van toelagen aan instellingen die representatief zijn voor de maatschappelijke actie en het gezin;

Gelet op het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie 23 maart 2006 houdende...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT