Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de nadere regels en de bedragen toegekend aan de producenten van het terugwerkende deel van de bijkomende betaling van het Herstructureringsfonds van de suikerindustrie van inulinechicorei (VERTALING)., de 17 juillet 2008

Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder :

  1. "Minister" : de Minister die de Landbouw onder zijn bevoegdheid heeft;

  2. "bestuur" : de Afdeling Steun aan de Landbouw van het Directoraat-generaal Landbouw van het Ministerie van het Waalse Gewest;

  3. "samenwerkingsakkoord" : het samenwerkingsakkoord van 28 december 2007 tussen de federale overheid, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de toekenning van de middelen uit het tijdelijke herstructureringsfonds overeenkomstig Verordening (EG) nr. 320/2006 in het kader van de stopzetting van de productie van inulinestroop;

  4. "planter" : de producent die beschikte over een contract voor de levering van chicorei in 2003 bij de fabriek van Warcoing en/of in 2005 bij de fabriek van Oreye.

Art. 2. De planters van chicorei komen in aanmerking voor een betaling gegrond op de tonnage vermeld in het leveringscontract van chicorei van de fabriek. De steun bedraagt :

- 81,04140 euro per ton voor de contracten gesloten met de fabriek van Warcoing;

- 46,53631 euro per ton voor de contracten gesloten met de fabriek van Oreye.

Art. 3. De steungerechtigden verstrekken alle door het bestuur gevraagde gegevens op grond waarvan zij in aanmerking kunnen komen voor steun.

Art. 4. Het bestuur wordt belast met de betaling van de steun, alsook met de terugvordering van ten onrechte gestorte bedragen.

Art. 5. De inspecteur-generaal van de Afdeling Steun aan de Landbouw van het Directoraat-generaal Landbouw van het Ministerie van het Waalse Gewest of, bij diens afwezigheid of verhindering zijn plaatsvervanger, wordt ertoe gemachtigd de uitgaven betreffende de in dit besluit bedoelde compensaties vast te leggen, goed te keuren en te ordonnanceren.

Art. 6. Overtredingen van dit besluit worden opgespoord, vastgesteld en bestraft overeenkomstig de wet van 28 maart 1975 betreffende de handel in landbouw-, tuinbouw- en zeevisserijproducten.

De overtredingen van dit besluit kunnen het voorwerp uitmaken van een administratieve boete overeenkomstig artikel 8 van voornoemde wet van 28 maart 1975.

De Directeur-generaal van het Directoraat-generaal Landbouw van het Ministerie van het Waalse Gewest of, bij afwezigheid of verhindering, zijn plaatsvervanger, wordt aangewezen als ambtenaar bevoegd om de akten te verrichten en de beslissingen te nemen betreffende de in het vorige lid bedoelde administratieve boeten.

Art. 7. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT