11 APRIL 2011. - Ministerieel besluit ter uitvoering van artikel 5 van het koninklijk besluit van 10 april 1995 ter uitvoering van de wet van 10 april 1995 betreffende de herverdeling van de arbeid in de openbare sector

De Minister van Ambtenarenzaken,

Gelet op de wet van 10 april 1995 betreffende de herverdeling van de arbeid in de openbare sector inzonderheid op de artikelen 13, 14 en 27, § 4;

Gelet op het koninklijk besluit van 10 april 1995 ter uitvoering van de wet van 10 april 1995 betreffende de herverdeling van de arbeid in de openbare sector inzonderheid op artikel 5;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 6 april 2011,

Besluit :

Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder :

- « wet » : de wet van 10 april 1995 betreffende de herverdeling van de arbeid in de openbare sector;

- « halftijdse vervroegde uittreding » : de halftijdse arbeidsregeling bedoeld in de artikelen 3 tot 5 van de wet;

- « vrijwillige vierdagenweek » : de verminderde prestaties zoals gedefinieerd in de artikelen 7 tot 9 van de wet.

Art. 2. Het stelsel der halftijdse vervroegde uittreding, vermeld zoals in titel II van de wet, wordt toepasselijk gemaakt op :

* het Openbare Centrum voor maatschappelijk welzijn van Aywaille;

* het Openbare Centrum voor maatschappelijk welzijn van Gembloux;

* het Openbare Centrum voor maatschappelijk welzijn van Heusden-Zolder;

* het Openbare Centrum voor maatschappelijk welzijn van Langemark-Poelkapelle;

* het Openbare Centrum voor maatschappelijk welzijn en de stad Doornik;

* de provincie Luik;

*...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT