3 JULI 2006. - Ministerieel besluit tot toekenning van een subsidie aan het « Tabaksontwenningsinstituut van de Vrienden van het Bordet Instituut » voor de invoering van een programma ter ondersteuning van tabaksontwenning in de beroepsomgeving

De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid,

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994, inzonderheid op artikel 191, eerste lid. 5°, gewijzigd bij de programmawet van 27 december 2004;

Gelet op het koninklijk besluit van 31 mei 2005 tot vaststelling van de voorwaarden om het fonds ter bestrijding van het tabaksgebruik aan te wenden;

Gelet op het advies van het Begeleidingscomité van 8 juni 2006;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, vervangen bij de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Besluit :

Artikel 1. Een subsidie van euro 150.000, aan te rekenen op de thesaurierekening « Fonds tot bestrijding van het tabaksgebruik » van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu - Directoraat-Generaal Dier, Plant en Voeding, voor het jaar 2005 wordt toegekend aan het « Tabaksontwenningscentrum van de Vrienden van het Bordet Instituut » gelegen in de Waterloolaan 107, bus 1, 1000 Brussel, rekeningnummer 310-1658964-59, als subsidie voor de invoering van een programma ter ondersteuning van tabaksontwenning in de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT