Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking., de 31 mai 2002

Artikel 1. De betrekkingen vermeld in artikel 3 van het koninklijk besluit van 8 maart 2002 houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking worden in taalkaders verdeeld volgens de bij dit besluit gevoegde tabel.

Art. 2. Onze Minister van Buitenlandse Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 31 mei 2002.

ALBERT

Van Koningswege :

De Minister van Buitenlandse Zaken,

L. MICHEL

BIJLAGE.

Art. N. Taalkaders voor de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.

Frans kader Nederlands kader Tweetalig kader

- - -

Percentage Percentage

betrekkingen betrekkingen

voor de voor de

ambtenaren ambtenaren

Trappen van de van de

van de Percentage Percentage Franse Nederlandse

hierarchie betrekkingen betrekkingen taalrol taalrol

1 40 % 40 % 10 % 10 %

2 40 % 40 % 10 % 10 %

Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 31 mei 2002 tot vaststelling van de taalkaders van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.

ALBERT

Van Koningswege :

De Minister van Buitenlandse Zaken,

L. MICHEL.

Aanhef

ALBERT II, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoˆrdineerd op 18 juli 1966, inzonderheid op artikel 43, ß 3, gewijzigd bij de wetten van 22 juli 1993, 10 april 1995 en 19 oktober 1998;

Gelet op het koninklijk besluit van 19 juli 2001 tot vaststelling, met het oog op de toepassing van artikel 43 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoˆrdineerd op 18 juli...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT