Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 16 mei 2007 betreffende de bepaling van de forfaitaire subsidiebedragen van kinderdagverblijven en diensten voor onthaalouders., de 15 décembre 2008

Artikel 1. In artikel 3 van het ministerieel besluit van 16 mei 2007 betreffende de bepaling van de forfaitaire subsidiebedragen van kinderdagverblijven en diensten voor onthaalouders worden de volgende wijzigingen aangebracht :

 1. § 1 wordt vervangen door wat volgt :

  " § 1. Het basisbedrag per erkende plaats dat geldt bij een gemiddelde leeftijd van het personeel van 23 jaar, zoals bepaald in artikel 22, § 1, van het besluit van de Vlaamse Regering, bedraagt in een dienst, georganiseerd door een openbaar bestuur :

  2008

  2009

  2010

  openbaar basis

  289,48 euro

  290,59 euro

  291,72 euro

  Het aanvullende bedrag dat geldt in een dienst, georganiseerd door een openbaar bestuur, bedraagt :

  2008

  2009

  2010

  openbaar aanvullend

  5,34 euro

  5,40 euro

  5,46 euro

  Met het oog op een geleidelijke gelijkschakeling

  in subsidiëring worden, voor plaatsen waarvoor een principieel akkoord werd toegekend vanaf 1 mei 2006, de basisbedragen en de aanvullende bedragen voor een dienst, georganiseerd door een openbaar bestuur, gelijkgesteld met de basisbedragen en de aanvullende bedragen voor een dienst, georganiseerd door een VZW. "

 2. § 2 wordt vervangen door wat volgt :

  " § 2. Het basisbedrag per erkende plaats dat geldt bij een gemiddelde leeftijd van het personeel van 23 jaar, zoals bepaald in artikel 22, § 1, van het besluit van de Vlaamse Regering, bedraagt in een dienst, georganiseerd door een VZW :

  2008

  2009

  2010

  VZW basis

  346,77 euro

  347,89 euro

  349,01 euro

  Het aanvullende bedrag dat geldt in een dienst, georganiseerd door een VZW, bedraagt :

  2008

  2009

  2010

  VZW aanvullend

  6,67 euro

  6,73 euro

  6,79 euro."

  Art. 2. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 juli 2008.

  Brussel, 15 december 2008.

  S. VANACKERE.

  Aanhef

  De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

  Gelet op het decreet van 30 april 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Kind en Gezin, gewijzigd bij de decreten van 2 juni 2006 en 22 december 2006;

  Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 23 februari 2001 houdende de voorwaarden inzake erkenning en subsidiëring van kinderdagverblijven en diensten voor onthaalouders, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 10 juli 2001, 14 december 2001, 1 februari 2002, 13 december 2002, 28 maart 2003, 21 november 2003, 26 maart 2004, 20 mei 2005, 27 mei 2005, 30 juni 2006, 29 september 2006, 30 maart 2007, 29 februari 2008, 16 mei 2008 en 5 december 2008;

  Gelet op...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT