Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 25 september 1998 houdende uitvoeringsmaatregelen van het koninklijk besluit van 18 juli 1997 betreffende de erkenning en subsidiëring van niet-gouvernementele ontwikkelingsorganisaties en van hun federaties., van April 29, 2002

 
GRATIS UITTREKSEL

HOOFDSTUK I. - Wijzigende bepalingen.

Artikel 1. Artikel 1 van het ministerieel besluit van 25 september 1998 houdende uitvoeringsmaatregelen van het koninklijk besluit van 18 juli 1997 betreffende de erkenning en subsidiëring van niet-gouvernementele ontwikkelingsorganisaties en van hun federaties, wordt aangevuld met een vijfde lid, dat luidt als volgt :

" Voor de NGO's die met toepassing van art. 4, § 3 van het koninklijk besluit van 18 juli 1997 betreffende de erkenning en subsidiëring van niet-gouvernementele ontwikkelingsorganisaties en van hun federaties, een verlenging van hun erkenning vragen, zal het vroegere erkenningsdossier gelden als basisdocument. Het volstaat in dat geval een aanvullend dossier in te dienen, bestaande uit de stukken vermeld in de punten 3, 4 en 8 van bijlage 1, de vermelding van de wijzigingen wat betreft de punten 1, 5 en 7 van bijlage 1 en de motivatie voor de verlenging van de erkenning. "

Art. 2. In afdeling 1 van hoofdstuk II wordt het woord " programma's " vervangen door het woord " vijfjarenprogramma's ".

Art. 3. In artikel 2 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht :

 1. § 1 wordt vervangen als volgt :

  " § 1 In toepassing van artikel 7 van het koninklijk besluit dient de erkende NGO die wenst te genieten van een subsidie een vijfjarenprogramma in bij de Minister overeenkomstig het schema in bijlage 2. Dit vijfjarenprogramma wordt ingediend in vijf exemplaren.

  De administratie doet een voorstel aan de Minister en steunt daarbij onder meer op de volgende elementen :

 2. Het advies van onafhankelijke experten.

 3. De studie van evaluaties die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op activiteiten van de betrokken NGO('s).

  Met het oog op het beoordelen van de vijfjarenprogramma's die hem gedurende het jaar vóór 1 mei worden voorgelegd zal de Minister ten laatste op 31 januari, aan de administratie, aan de NGO's en aan hun federaties zijn prioriteiten, zijn beoordelingscriteria en de eventuele wijzigingen aangebracht aan deze prioriteiten en criteria meedelen. Zoniet gelden voor deze beoordeling de prioriteiten, vastgesteld in het voorgaande jaar, alsmede de geldende criteria.

  Anderzijds zal de administratie een dialoog voeren met iedere NGO en de betrokken federatie(s).

  De Minister zal het vijfjarenprogramma geheel of gedeeltelijk goedkeuren, of verwerpen, uiterlijk op 15 juli van het jaar voorafgaand aan het startjaar van het vijfjarenprogramma. "

 4. In § 2 wordt de eerste zin vervangen als volgt :

  " Gedurende de uitvoering van het vijfjarenprogramma kan uitzonderlijk, en dit voor 1 april, een programmawijziging worden ingediend. "

 5. In het tweede lid van § 2 worden de woorden " artikel 14 " vervangen door " artikel 1, 12° ".

 6. In het laatste lid van § 2 worden de woorden " 31 augustus " vervangen door de woorden " 31 mei ".

  Art. 4. In artikel 3 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht :

 7. In § 4 wordt het woord " hun " vervangen door " de ".

 8. § 6 wordt vervangen als volgt :

  " § 6. De activiteiten van het type " uitzenden van personen ", zoals bedoeld in artikel 8, 4°, van het koninklijk besluit, dienen gebaseerd te zijn op een vraag van de lokale partner die aangetoond wordt aan de hand van een samenwerkingsakkoord dat bij het jaarlijkse verslag moet worden gevoegd.

  Het inzetten van de NGO-coöperant gebeurt op basis van een arbeidsovereenkomst afgesloten met de NGO of met de lokale partner. De arbeidsovereenkomst heeft een minimum duur van twaalf maanden, vakantie inbegrepen. Verlengingen van minder dan twaalf maand zijn mogelijk. "

 9. In het eerste lid van § 3 van artikel 3bis wordt het woord " programma " vervangen door het woord " vijfjarenprogramma ".

 10. In het eerste, tweede en derde streepje van § 4 van artikel 3bis worden de woorden " drie miljoen BEF " telkens vervangen door de woorden " vijfenzeventigduizend euro ".

 11. In het tweede lid van § 7 van artikel 3bis worden de woorden " intrekking " aangevuld met de woorden " of schorsing ".

  Art. 5. In artikel 8 van hetzelfde besluit, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

 12. In § 1 worden de woorden " achttienduizend zevenhonderd vijftig frank " vervangen door de woorden " vierhonderd vijfenzestig euro " en de woorden " negenduizend driehonderd vijfenzeventig frank " door de woorden " tweehonderd drieëndertig euro ".

  1. In § 4 wordt 2° vervangen als volgt :

  " 2° het inschrijvingsgeld voor scholen voor kleuter-, lager- en secundair onderwijs in een partnerland, voor maximum tweeduizend vijfhonderd euro per jaar voor elk kind vanaf 5 jaar, voorzover voor dit kind kinderbijslag wordt ontvangen in het kader van dit besluit; "

 13. In § 4 3° worden de woorden " drieduizend zeshonderd frank " vervangen door de woorden " negentig euro " en de woorden " duizend achthonderd " door de woorden " vijfenveertig euro ".

 14. Een artikel 8, § 4, 7°bis wordt ingevoegd, dat luidt als volgt :

  " 7°bis. De NGO-coöperant die niet van Belgische nationaliteit is of geen rijksinwoner is, kan, voor wat betreft de sociale zekerheid en de verzekeringen zoals bedoeld in § 4, 3° tot en met § 4, 7°, verzekerd worden in een land naar keuze, voor gelijkwaardige voordelen en bedragen. De kosten voor deze verzekeringen worden betoelaagd voor maximum vijf honderd zeventig euro per maand. "

 15. In § 4 wordt de eerste zin van 8° vervangen als volgt :

  " 8° één heen- en terugreis voor de NGO-coöperant en zijn gezin per volledige twaalf maand van een arbeidsovereenkomst. "

 16. In § 4, 10° worden de woorden " zestigduizend frank " vervangen door de woorden " duizend vijfhonderd euro " en de woorden " twintigduizend frank " door de woorden " vijfhonderd euro. "

 17. Een § 4, 11° wordt toegevoegd dat luidt als volgt :

  " 11° de uitgaven voor medische kosten inherent aan het vertrek voor de NGO-coöperant en zijn gezin, de kosten voor de werkvergunning van de NGO-coöperant en de kosten voor de verblijfsvergunningen voor de NGO-coöperant en zijn gezin. Deze kosten worden betoelaagd voor maximum tweehonderd vijftig euro per NGO-coöperant en per jaar, en voor maximum honderd vijfentwintig euro per gezinslid en per jaar, voorzover de NGO-coöperant hetzij een gezinstoelage, hetzij kinderbijslag ontvangt voor dit gezinslid in het kader van dit besluit. "

 18. Een § 6bis wordt ingevoegd dat luidt als volgt :

  " § 6bis. Indien de arbeidsovereenkomst van een NGO-coöperant niet wordt verlengd of vernieuwd, dan heeft de NGO-coöperant recht op een " overgangsperiode ". Deze overgangsperiode bedraagt één maand indien de dienstneming minder dan vierentwintig maanden heeft geduurd, en twee maand indien de dienstneming vierentwintig maanden of langer heeft geduurd. Tijdens de overgangsperiode heeft de NGO-coöperant recht op de voordelen zoals bepaald in § 1 tot en met § 4, 7° en in § 6. Deze overgangsperiode vervalt indien de NGO-coöperant beschikt over een beroepsinkomen of een vervangingsinkomen. "

 19. In § 7 wordt de tweede zin vervangen als volgt :

  " Deze kosten komen alleen ten laste van de toelage voor deze activiteitensoort. "

  Art. 6. In artikel 9 van hetzelfde besluit worden de woorden " de evaluatiekosten " ingevoegd tussen " de administratieve kosten " en " en het beheer van de middelen ", en worden de woorden " vijfduizend tweehonderd veertig frank ", vervangen door de woorden " honderd eenenvijftig euro " en de woorden " tweeduizend negenhonderd frank " door de woorden " honderd vijfentwintig euro ".

  Art. 7. In artikel 10 van hetzelfde besluit, worden de woorden " vijfentwintigduizend frank " telkens vervangen door de woorden " zeshonderd twintig euro " en de woorden " zesduizend tweehonderd vijftig frank " telkens vervangen door de woorden " honderd vijfenvijftig euro ".

  Art. 8. In artikel 11 van hetzelfde besluit, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

 20. In het eerste lid worden de woorden " dan deze vermeld in artikelen 16 en 18 " vervangen door " vermeld in artikel 8, 4° ".

 21. Het tweede lid wordt vervangen als volgt :

  " De subsidie kan een maandelijkse toelage, kosten voor sociale zekerheid en diverse verzekeringen, reis- en bagagekosten en vormingskosten dekken. De administratiekosten mogen maximum acht pct van de toegekende subsidie bedragen. De administratiekosten omvatten de omkaderings- en beheerskosten, evenals de evaluatiekosten. "

  Art. 9. Artikel 18 van hetzelfde besluit, wordt vervangen als volgt :

  " Het jaarlijkse verslag, bedoeld in artikel 10 van het koninklijk besluit, bestaat uit een narratief gedeelte, opgemaakt volgens bijlage 3, en uit een financieel verslag, opgesteld volgens de bijlagen 5 en 5bis. "

  Art. 10. In artikel 19 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht :

 22. In § 1, eerste lid, wordt de laatste zin vervangen als volgt :

  " Het totaal van de overdrachten per begrotingspost mag niet hoger liggen dan vijftien pct van het totale goedgekeurde budget van de activiteitensoort. Het betreft hier in het bijzonder de voorbereidingskosten, investeringskosten, werkingskosten en personeelskosten. Daarnaast, moet elke actie voor minstens vijftig pct van het goedgekeurde budget zijn uitgevoerd.

  Voor de activiteitensoort " uitzenden van personen " mag het totaal aan overdrachten tussen acties niet méér bedragen dan vijftien pct van de goedgekeurde persoonsmaanden. "

 23. In § 1, tweede lid wordt de eerste zin vervangen als volgt :

  " Andere overdrachten worden toegelaten na gemotiveerde schriftelijke aanvraag aan de Minister en na zijn goedkeuring. "

  Art. 11. In artikel 21 wordt de tweede alinea vervangen als volgt :

  " De bedragen vermeld in artikel 8, § 4, 2°, 7bis, 10° en 11° worden vastgesteld op grond van het indexcijfer der consumptieprijzen van januari 1997. Deze index wordt jaarlijks aangepast, op basis van de index van de maand mei van het jaar dat aan de aanvang van het actieplan voorafgaat. "

  HOOFDSTUK II. - Slotbepalingen.

  Art. 12. In de bijlage 1 van hetzelfde besluit wordt " 4. Een beleidsplan, dat een geheel van doelstellingen en methodes voorstelt, met inbegrip...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT