30 MEI 2011. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 16 mei 1995 betreffende de voorwaarden tot afgifte van de stuurbrevetten vereist voor het bevaren van de scheepvaartwegen van het Rijk met betrekking tot zekere categorieën van pleziervaartuigen

De Eerste Minister en de Staatssecretaris voor Mobiliteit,

Gelet op de wet van 21 mei 1991 betreffende het invoeren van een stuurbrevet voor het bevaren van de scheepvaartwegen van het Rijk, de artikelen 1 en 2;

Gelet op het koninklijk besluit van 2 juni 1993 betreffende het stuurbrevet vereist voor het bevaren van de scheepvaartwegen van het Rijk met betrekking tot zekere categorieën van pleziervaartuigen, artikel 20, § 1, tweede lid;

Gelet op het ministerieel besluit van 16 mei 1995 betreffende de voorwaarden tot afgifte van de stuurbrevetten vereist voor het bevaren van de scheepvaartwegen van het Rijk met betrekking tot zekere categorieën van pleziervaartuigen;

Gelet op de betrokkenheid van de gewestregeringen;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 14 maart 2011;

Gelet op advies 49.424/4 van de Raad van State, gegeven op 18 april 2011, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten van de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973,

Besluiten :

Artikel 1. In artikel 7, § 2, van het ministerieel besluit van 16 mei 1995 betreffende de voorwaarden tot afgifte van de stuurbrevetten vereist voor het bevaren van de scheepvaartwegen van het Rijk met betrekking tot zekere categorieën van pleziervaartuigen worden de bepalingen onder het tweede en derde streepje als volgt vervangen :

- voor het verkrijgen van het algemeen stuurbrevet, indien men geen houder is van een beperkt stuurbrevet : 40 vragen, waarvan 20 vragen betrekking...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT