7 DECEMBER 2008. - Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 op het stuk van werkgeversbijdragen en -premies bedoeld in artikel 52, 3°, b, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (1)

ALBERT II, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, artikel 59, vervangen bij de wet van 28 april 2003 en gewijzigd bij de wet van 27 december 2006;

Gelet op het KB/WIB 92, artikel 35, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 1 september 1995, 20 juli 2000, 25 maart 2003 en 1 maart 2005;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 2 juni 2008;

Gelet op de akkoordbevinding van Onze Staatssecretaris voor Begroting van 13 juni 2008;

Gelet op advies 44.853/2/V van de Raad van State, gegeven op 29 juli 2008, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van Onze Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. In artikel 35 van het KB/WIB 92, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 1 september 1995, 20 juli 2000, 25 maart 2003 en 1 maart 2005 worden de volgende wijzigingen aangebracht :

 1. § 1, 1°, wordt vervangen als volgt :

  "1° die werkgeversbijdragen en -premies moeten worden gestort aan een verzekeringsonderneming, voorzorgsinstelling of instelling voor bedrijfspensioenvoorziening met maatschappelijke zetel, voornaamste inrichting of zetel van bestuur of beheer in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of aan een binnen de Europese Economische Ruimte gevestigde inrichting van een dergelijke onderneming of instelling met maatschappelijke zetel of voornaamste inrichting buiten de Europese Economische Ruimte;";

 2. in § 1, 3°, worden de woorden "in artikel 92, eerste lid," vervangen door de woorden "in artikel 92, § 1,";

 3. § 1, 4°, wordt opgeheven;

 4. in § 5, eerste lid, worden de woorden "De verzekeringsondernemingen of voorzorgsinstellingen" vervangen door de woorden "De verzekeringsondernemingen, de voorzorgsinstellingen of de instellingen voor bedrijfspensioenvoorzieningen".

  Art. 2. Artikel 1, 1°, 3° en 4° is van toepassing vanaf aanslagjaar 2007.

  Artikel 1, 2°, treedt in werking vanaf aanslagjaar 2008.

  Art. 3. Onze Minister die bevoegd is voor Financiën, is belast met de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT