27 DECEMBER 2002. - Koninklijk besluit tot wijziging van de wet van 22 oktober 1997 betreffende de structuur en de accijnstarieven inzake minerale olie

VERSLAG AAN DE KONING

Sire,

Krachtens artikel 8, § 2, f), van Richtlijn 92/81/EEG van de Raad van 19 oktober 1992 betreffende de harmonisatie van de structuur van de accijns op minerale oliën mogen de lidstaten geheel of gedeeltelijk vrijstelling of verlaging verlenen van de accijns op minerale oliën die onder belastingcontrole uitsluitend worden gebruikt voor land- en tuinbouwwerkzaamheden, en in de bosbouw en de zoetwatervisteelt.

Overeenkomstig deze communautaire bepaling heeft België onder meer de zware stookolie die onder belastingcontrole uitsluitend wordt gebruikt voor land- en tuinbouwwerkzaamheden, en in de bosbouw en de zoetwatervisteelt vrijgesteld van de accijns en de bijzondere accijns en, dit, voor een bepaalde periode.

Deze vrijstelling maakte het voorwerp uit van artikel 13, § 2, van het koninklijk besluit van 29 december 1992 betreffende de structuur en de accijnstarieven inzake minerale olie. Deze bepaling beperkte de betrokken vrijstelling tot 31 mei 1993.

Ze werd verlengd met de koninklijke besluiten van 27 augustus 1993 en 30 mei 1994 tot 31 december 1994. Met de koninklijke besluiten van 23 december 1994 en 22 december 1995, werd de vrijstelling beperkt tot de zware stookolie die niet meer dan 1 % zwavel bevat en verlengd tot 31 december 1999.

Op dit ogenblik wordt de vrijstelling verleend op basis van artikel 16, § 2, e), en § 3, van de wet van 22 oktober 1997 betreffende de structuur en de accijnstarieven inzake minerale olie waarbij het voormelde koninklijk besluit van 29 december 1992 werd bekrachtigd en opgeheven. De vervaldatum van deze vrijstelling werd met het koninklijk besluit van 31 december 1999 verlengd tot 31 december 2000, met het koninklijk besluit van 10 januari 2001 en de wet van 23 maart 2001 verlengd tot 31 december 2001 en met het koninklijk besluit van 21 december 2001 verlengd tot 31 december 2002.

Om reden van economische problemen die de land- en tuinbouwsector, de bosbouw en de zoetwatervisteelt blijven ondervinden op de Europese markt, vooral door de hoge kosten voor de verwarming van de installaties, blijkt het noodzakelijk de accijnsvrijstelling voor de zware stookolie met een termijn van een jaar te verlengen tot 31 december 2003.

Het ontwerp van koninklijk besluit dat wij de eer hebben aan Uwe Majesteit voor te leggen heeft tot doel de vrijstelling van accijns en bijzondere accijns voor zware stookolie die niet meer dan 1 % zwavel bevat en gebruikt wordt in de sector van de land- en...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT