Wet houdende instemming met het Besluit van 29 september 2000 betreffende het stelsel van eigen middelen van de Europese Gemeenschappen., de 4 février 2002

Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet.

Art. 2. Het Besluit van de Raad van de Europese Unie van 29 september 2000 betreffende het stelsel van eigen middelen van de Europese Gemeenschappen, zal volkomen gevolg hebben.

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 4 februari 2002.

ALBERT

Van Koningswege :

De Minister van Buitenlandse Zaken,

L. MICHEL

De Minister van Begroting,

J. VANDE LANOTTE

De Minister van FinanciÎn,

D. REYNDERS

Gezien en met 's Lands zegel gezegeld :

De Minister van Justitie,

M. VERWILGHEN

Aanhef

ALBERT II, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt :

Parlementaire werkzaamheden

Zitting 2001-2002. Senaat. Documenten. - Ontwerp van de wet ingediend op 8 november 2001, nr. 2-675/1. -...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT