Wijziging van de normen en voorschriften inzake de veiligheid van de spoorweginfrastructuur en haar gebruik Bij ministerieel besluit van 29 juli 2002 : wordt het hierna genoemde reglement goedgekeur

Wijziging van de normen en voorschriften inzake de veiligheid van de spoorweginfrastructuur en haar gebruik

Bij ministerieel besluit van 29 juli 2002 :

wordt het hierna genoemde reglement goedgekeurd :

- het Algemeen Reglement voor het Gebruik van de Spoorweginfrastructuur (ARGSI) - bundel 2.1.3 « Het lastenkohier voor het materieel spoor-weg (verkeer) ».

Dit reglement ligt...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT