18 JULI 2002. - Besluit van de Waalse Regering tot toekenning van een toelage aan gemeenten van het Waalse Gewest voor de uitvoering van specifieke acties ter bevordering van de veiligheid en de sociale integratie in het kader van de sociale begeleiding van de politiezones voor het jaar 2002

De Waalse Regering,

Gelet op het decreet van 20 december 2001 houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2002;

Overwegende dat sinds 1997 de slachtoffers in aanmerking komen voor een steun van het Waalse Gewest;

Overwegende dat in haar gewestelijke beleidsverklaring van 15 juli 1999 en in het Toekomstcontract voor Wallonië, fiche nr. 44, de Regering haar wil bevestigt om haar veiligheids- en preventiebeleid voort te zetten, met name door de sociale begeleiding van de politiezones;

Gelet op de wil van de Waalse Regering om een decretale grondslag te geven aan de volgende inrichtingen, namelijk de veiligheids- en preventiecontracten, de geïntegreerde sociale plannen en de sociale begeleiding van de politiezones;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 21 maart 2002;

Gelet op het akkoord van de Minister van Begroting, gegeven op 18 juli 2002;

Op de voordracht van de Minister van Binnenlandse Aangelegenheden en Ambtenarenzaken;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. Een toelage wordt toegekend aan de in bijlage bij dit besluit vermelde gemeenten voor de uitvoering van acties ter bevordering van de veiligheid en de sociale integratie in het kader van de sociale begeleiding van de politiezones voor het jaar 2002.

Het totaalbedrag van de toelagen dat gelijk is aan 1.840.608,00 euro, wordt aangerekend op basisallocatie 43.14 van programma 01 van organisatieafdeling 14 van de administratieve begroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2002. Dit bedrag wordt verdeeld tussen de in aanmerking komende gemeenten volgens de bij dit besluit gevoegde tabel.

Art. 2. De uitgaven die in aanmerking komen voor de toelage betreffen alleen de bezoldiging van het personeelslid dat specifiek aangeworven is voor de uitvoering van de in artikel 1, eerste lid, bedoelde actie, voor de periode begrepen tussen 1 januari 2002 en 31 december 2002 en de desbetreffende werkingskosten.

Het personeelslid heeft als kwalificatie criminoloog, socioloog, psycholoog of maatschappelijk assistent.

Art. 3. De toelage wordt gestort op de bankrekening van de gemeente die belast is met het administratief beheer van de aanvraag om toelage volgens de volgende modaliteiten :

  1. een...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT