20 SEPTEMBER 2002. - Koninklijk besluit houdende sluiting van de gewone parlementaire zitting 2001-2002

ALBERT II, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op artikel 44 van de Grondwet;

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. De gewone parlementaire zitting 2001-2002 wordt gesloten.

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op 7 oktober 2002.

Art. 3. Onze Minister van Binnenlandse Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 20 september 2002.

ALBERT

Van Koningswege :

De...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT