5 MAART 2006. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 september 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren, betreffende de uurlonen van de werklieden die technische slagerij, spekslagerij- en penserijfuncties uitoefenen (1)

ALBERT II, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comitÈs, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair ComitÈ voor de handel in voedingswaren;

Op de voordracht van Onze Minister van Werk,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 30 september 2005, gesloten in het Paritair ComitÈ voor de handel in voedingswaren, betreffende de uurlonen van de werklieden die technische slagerij, spekslagerij- en penserijfuncties uitoefenen.

Art. 2. Onze Minister van Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 5 maart 2006.

ALBERT

Van Koningswege :

De Minister van Werk,

P. VANVELTHOVEN

_______

Nota

(1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad :

Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969.

Bijlage

Paritair ComitÈ voor de handel in voedingswaren

Collectieve arbeidsovereenkomst van 30 september 2005

Uurlonen van de werklieden die technische slagerij, spekslagerij- en penserijfuncties uitoefenen (Overeenkomst geregistreerd op 18 november 2005 onder het nummer 77046/CO/119)

Artikel 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing :

1) op de werklieden en werksters die technische slagerij, spekslagerij- en penserijfuncties uitoefenen in de ondernemingen die onder het Paritair ComitÈ voor de handel in voedingswaren ressorteren met uitzondering van de leerlingen wier leerovereenkomst dor het Ministerie van Middenstand gehomologeerd is;

2) op de werkgevers die de in 1) bedoelde werklieden en werksters tewerkstellen.

Zij is niet van toepassing op de andere werklieden en werksters van deze ondernemingen voor wie de algemene loonsovereenkomsten van dit comitÈ blijven gelden.

Art. 2. ß 1. De minimumuurlonen der werklieden en werksters worden volgens hun leeftijd en hun jaren praktijk in het vak vastgesteld.

ß 2. Vanaf 1 september 2005 zullen zij als volgt zijn vastgesteld (verhoging inbegrepen) :

- in de ondernemingen die 50 werknemers of meer tewerkstellen :

Arbeidsregeling van 38 uur per week

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

- in de ondernemingen die 10 tot 49 werknemers tewerkstellen :

Arbeidsregeling van 38 uur per week

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

- in de ondernemingen die minder dan 10 werknemers tewerkstellen :

...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT