Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 september 1994 tot vaststelling van de vliegverkeersregelen., de 19 juillet 2002

Artikel 1. In artikel 1 van het koninklijk besluit van 15 september 1994 tot vaststelling van de vliegverkeersregelen worden volgende wijzigingen aangebracht.

In de Nederlandse tekst wordt de definitie " Rijbaan " vervangen door de volgende definitie :

" Rijbaan : een bepaald gedeelte op een landluchtvaartterrein aangelegd voor het voortbewegen van luchtvaartuigen op de grond en bestemd om de verbinding te verzekeren tussen twee gedeelten van het luchtvaartterrein, inzonderheid :

 1. toegangsweg tot een vliegtuigparkeerplaats : gedeelte van een verkeersterrein aangeduid als rijbaan en enkel bestemd om de toegang toe te laten tot een vliegtuigparkeerplaats;

 2. verkeersterreinrijbaan : gedeelte van een rijbanennet op een verkeersterrein gevestigd en bestemd om de weg aan te duiden die dient om naar dit terrein te rijden;

 3. snelle uitgangsbaan : rijbaan die volgens een scherpe hoek op een startbaan aansluit en die zo ontworpen is dat een landend vliegtuig de startbaan kan verlaten tegen een hogere snelheid dan de op de andere uitgangsbaan toegelaten snelheden, waardoor de bezettingsduur van de startbaan tot een minimum kan beperkt worden ".

  1. De volgende definitie wordt ingelast :

  " Transponder : zender/ontvanger die een antwoord signaal uitzendt van zodra hij op de juiste manier ondervraagd wordt (ondervraging en antwoord gebeuren op verschillende frequenties) ".

  Art. 2. Artikel 35 van hetzelfde besluit, wordt aangevuld als volgt :

  " f) elke VFR nachtvlucht ".

  Art. 3. De tabel van artikel 71 van hetzelfde besluit wordt vervangen door de volgende tabel :

  Tabel *

  Klasse van A***BCDE F G

  het

  luchtruim

  Boven 900 m (3 000 ft) Op 900 m (3 000 ft)

  AMSL of meer dan 300 m en op minder dan

  (1 000 ft) indien de of op 300 m

  laatste waarde hoger (1 000 ft) boven de

  is. grond indien de

  laatste waarde

  hoger is.

  Afstand tot 1 500 m Buiten de wolken en

  de wolken horizontaal met zicht op het

  300 m aardoppervlak.

  (1 000 ft)

  verticaal

  Vliegzicht 8 km op 5 km **

  3 050 m

  (10 000 ft)

  AMSL of

  erboven

  5 km beneden

  3 050 m

  (10 000 ft)

  AMSL.

  (*) Wanner de *oogste van de overgangsaltitude lager is dan 3 500 m (10 000 ft) AMSL, moet FL 100 gebruiken in plaats van 10 000 ft.

  (rv) Indien de bevoegde ATS overheid het voorschrift :

 4. kunnen lagere vliegzichten, maar niet (lager) dan 1 500 m, toegelaten worden voor vluchten uitgevoerd :

  1) met snelheden die toelaten om, rekening houdend met de zichtbaarheid, ieder ander luchtvaartuig of iedere hindernis tijdig waar te nemen...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT