2 JUNI 2010. - Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling, betreffende schadevergoedingen en gerechtskosten van het tweede kwartaal van 2010, van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 03-41-1 van de wet houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2010 en bestemd tot het dekken van allerhande uitgaven voortvloeiend uit de loopbaanhervorming, de financiering van het Belgisch aandeel in de nieuwe NAVO-zetel, de uitvoering van het plan inzake startbanen bij de FOD's en het BIRB, de wijziging van het indexcijfer van de consumptieprijzen, en andere diverse

ALBERT II, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 23 december 2009 houdende de Algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2010, inzonderheid op artikel 2.03.2;

Overwegende dat op het programma 03-41-1 van de Algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2010 een provisioneel vastleggings- en vereffeningskrediet is ingeschreven ten belope van 305.306.000 euro, onder meer bestemd tot het dekken van allerhande uitgaven voortvloeiend uit de loopbaanhervorming, de financiering van het Belgisch aandeel in de nieuwe NAVO-zetel, de uitvoering van het plan inzake startbanen bij de FOD's en het BIRB, de wijziging van het indexcijfer van de consumptieprijzen, en andere diverse;

Overwegende dat op de secties 16 - Ministerie van Landsverdediging, 18 - FOD Financiën, 25 - FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, 32 - FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie, 33 - FOD Mobiliteit en Vervoer en 44 - POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie van de wet houdende de Algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2010 geen enkel krediet is uitgetrokken om de uitgaven te dekken in verband met schadevergoedingen en gerechtskosten;

Overwegende dat de bovenvermelde FOD's reeds in het eerste trimester van 2010 schadevergoedingen en/of gerechtskosten moeten betalen en dat een laattijdige betaling nalatigheidsinteresten kan veroorzaken.

Overwegende dat in overeenstemming met het koninklijk besluit van 16 maart 2010 nog een krediet moet worden toegekend op de sectie 12 - FOD Justitie inzake aanwervingen in het kader van interne en externe mobiliteit;

Op de voordracht van Onze Staatssecretaris voor Begroting,

Besluit :

Artikel 1. Een vastleggingskrediet van 1.069.000,00 euro en een vereffeningskrediet...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT