Ministerieel besluit betreffende de toekenning van een premie voor de sanering van de produktie van appelen voor het seizoen 1994-1995. (NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 11-11-1994 en tekstbijwerking tot 02-02-1995)., de 19 octobre 1994

Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder :

  1. Bedrijf : het geheel van de produktie-eenheden op autonome wijze beheerd door ÈÈn producent en gelegen op het nationaal grondgebied.

  2. Produktie-eenheid : geheel van produktiemiddelen die nodig zijn om ÈÈn of meerdere land- of tuinbouwspeculaties te bedrijven.

  3. Producent : is de natuurlijke persoon, de rechtspersoon of groepering van natuurlijke personen of van rechtspersonen of van beide die verantwoordelijk is voor het beheer en de uitvoering van de land- en tuinbouwactiviteiten op ÈÈn of meerdere produktie-eenheden.

  4. Boomgaard : het totaal van de percelen van het bedrijf die met appelbomen, die geschikt zijn om een normale produktie te geven, minder dan twintig jaar zijn beplant, met een dichtheid van meer dan 400 bomen per hectare en een minimumoppervlakte van 1 ha bestaande uit ÈÈn of meerdere percelen.

  5. De Dienst Tuinbouw : Dienst Tuinbouw ressorterend onder het Bestuur Land- en Tuinbouw van het Ministerie van Landbouw, Manhattan Office Tower, Bolwerklaan 21, 1210 Brussel.

  6. Rooiwerkzaamheden : werkzaamheden die er in bestaan boomgaarden met appelbomen, andere dan bomen voor de teelt van persappelen voor de ciderbereiding geheel of gedeeltelijk te rooien en niet te herplanten met appelbomen en de bomen na het rooien ongeschikt te maken voor wederaanplanting.

Art. 2. De appelproducenten kunnen onder de voorwaarden van dit besluit en van de Verordening 1200/90 van de Raad van 7 mei 1990 en 2604/90 van de Commissie van 7 september 1990 een EEG-premie bekomen voor de door hen uitgevoerde rooiwerkzaamheden in het verkoopseizoen 1994/1995.

Bij gedeeltelijke rooiwerkzaamheden moeten de betrokken percelen een totale oppervlakte hebben van minstens 1 hectare en in hun geheel worden gerooid. Om aan de minimumoppervlakte van 1 hectare te kunnen voldoen kan evenwel een aaneengesloten gedeelte van een perceel worden gerooid.

Art. 3. Het bedrag van de EEG-rooipremie is vastgesteld op :

- 5 000 ecu per hectare voor boomgaarden die voorwerp zijn van gehele rooiwerkzaamheden;

- 3 500 ecu per hectare voor boomgaarden die voorwerp zijn van gedeeltelijke rooiwerkzaamheden.

De omrekening in de nationale munteenheid gebeurt volgens de omrekeningskoers die van kracht is op 1 juli 1994.

Art. 4. Om in aanmerking te komen voor de premie voorzien in artikel 2 moet elke appelproducent een aanvraag indienen waarin alle percelen land- en tuinbouwgrond van het bedrijf, worden vermeld.

Deze...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT