Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Franse Gemeenschap en het Waalse Gewest inzake slachtofferzorg, de 28 mars 2024

HOOFDSTUK 1.- Algemene bepalingen

Artikel 1. Voor de toepassing van dit samenwerkingsakkoord, wordt verstaan onder:

 1. het slachtoffer: de natuurlijke persoon, evenals zijn na(ast)bestaanden, die als direct gevolg van handelen of nalaten in strijd met de strafwetgeving schade heeft geleden, met inbegrip van een lichamelijk of geestelijk letsel, een psychisch lijden of een materieel verlies;

 2. de na(ast)bestaande: de rechthebbende van het rechtstreekse slachtoffer of elke persoon die een bijzondere affectieve band heeft met dit slachtoffer;

 3. de slachtofferzorg: de hulp- en dienstverlening sensu largo, die vanuit de verschillende sectoren, hetzij politioneel, justitieel, sociaal of medisch, aan slachtoffers wordt geboden;4° het slachtofferbeleid: het geheel van bestuursdaden van de Federale Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten in verband met slachtofferzorg;

 4. de politionele slachtofferbejegening: de bijstand aan slachtoffers door de politie, die bestaat uit het onthaal en de eerste opvang van het slachtoffer, het verstrekken van een goede basisinformatie aan het slachtoffer en het mogelijke doorverwijzen naar de gespecialiseerde diensten en die houdt eveneens het onthaal en de bijstand in van personen die betrokken zijn bij een ongeval, een ramp of een brand;6° de dienst politionele slachtofferbejegening: de dienst binnen de federale of de lokale politie die instaat, enerzijds, voor de sensibilisering en voortgezette vorming van politieambtenaren inzake politionele slachtofferbejegening en, anderzijds, voor het bieden van deze gespecialiseerde slachtofferbejegening, zonder evenwel afbreuk te doen aan de wettelijke verplichtingen inzake slachtofferbejegening van elke politieambtenaar;

 5. slachtofferonthaal: de informatie en bijstand aan slachtoffers in de verschillende fasen van de gerechtelijke procedure, die wordt verleend door de dienst slachtofferonthaal van justitiehuizen alsook door de magistraten en de personeelsleden van de parketten en de rechtbanken die kan eveneens de informatie en bijstand inhouden van personen die betrokken zijn bij een ongeval, een collectieve noodsituaties of een zelfdoding;

 6. dienst slachtofferonthaal: de dienst van het justitiehuis, die aan slachtoffers en na(ast)bestaanden, specifieke informatie, ondersteuning, bijstand en een gepaste doorverwijzing aanbiedt tijdens de hele gerechtelijke procedure;

 7. slachtofferhulp: sociale hulp aan en psychologische begeleiding van slachtoffers die wordt verleend door de diensten slachtofferhulp die kan eveneens de sociale hulp en psychologische begeleiding inhouden van personen die betrokken zijn bij een ongeval, een collectieve noodsituatie of een zelfdoding;10° dienst slachtofferhulp: de diensten erkend door de Franse Gemeenschap die sociale of psychologische hulp verlenen aan slachtoffers;

 8. opvanghuis: een inrichting, erkend door het Waalse Gewest, die een in de tijd beperkte huisvesting verzekert voor personen in sociale moeilijkheden;

 9. team "SOS Enfants": de multidisciplinaire dienst, erkend door de Franse Gemeenschap, die gespecialiseerd is in de individuele preventie, de evaluatie of het vaststellen en het behandelen van gevallen van kindermishandeling;

 10. adviseur "aide à la jeunesse": de onafhankelijke opdrachtgever die in de Franse Gemeenschap belast is om een gespecialiseerde hulp te beiden aan minderjarigen in moeilijkheden of in gevaar door het instellen van een aangepast hulpprogramma. Hij wordt in de uitoefening van zijn bevoegdheden bijgestaan door een dienst "aide à la jeunesse" die hem ter beschikking wordt gesteld;

 11. dienst voor geestelijke gezondheidszorg: ambulante zorgstructuur die, via een multidisciplinaire medico-psycho-sociale aanpak en in samenwerking met andere diensten of professionelen van de hulpverlening en zorg, instaat voor de opvang, de diagnose en de behandeling van de personen voor wat betreft hun psychologische moeilijkheden of psychiatrische stoornissen;

 12. departement Begeleiding van verkeersslachtoffers : de multidisciplinaire dienst van het "Agence wallonne pour la Sécurité routière" die een luisterend oor biedt aan slachtoffers betrokken in een verkeersongeval met lichamelijke schade, die een antwoord biedt op alle psychologische en juridische vragen en die concrete hulp biedt, in het bijzonder inzake verzekeringen, herstel van de schade en het strafrecht, om het goede verloop van de verschillende stappen te bevorderen en de secundaire victimisering zo veel mogelijk te beperken;

 13. diensten en voorzieningen voor begeleiding van slachtoffers van partnergeweld en gendergerelateerd geweld : structuren die door het Waals Gewest zijn goedgekeurd overeenkomstig de artikelen 149/13 en volgende van de Waals Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid met betrekking tot de goedkeuring van diensten en voorzieningen voor begeleiding voor partnergeweld en gendergerelateerd geweld. Ze verlenen uitgebreide begeleiding aan slachtoffers van partnergeweld of gendergerelateerd geweld door middel van een eerste opvang, informatie, sociale, juridische, administratieve en psychologische hulp.

 14. bevoegde overheden: de ministers bevoegd voor Justitie, Binnenlandse Zaken, het Voorzitterschap van de Franse Gemeenschap, Hulpverlening aan de jeugd, Justitiehuizen, Jeugd, het Voorzitterschap van het Waals Gewest, Volksgezondheid, Sociale Actie en Verkeersveiligheid, krachtens welke de ministers die dit akkoord ondertekenen, het akkoord gesloten hebben in naam van de partijen bij het akkoord.

  Art. 2. Dit samenwerkingsakkoord beoogt een structurele samenwerking in het Waalse Gewest op het grondgebied van de gerechtelijke arrondissementen Waals-Brabant, Henegouwen, Luik, Luxemburg en Namen inzake slachtofferzorg tussen de bevoegde diensten van de Federale Staat, de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest alsook de door hen georganiseerde, erkende en gesubsidieerde diensten slachtofferzorg.

  Dit samenwerkingsakkoord is alleen van toepassing op het Franstalig grondgebied van het Gewest.

  De structurele samenwerking zoals beschreven in dit samenwerkingsakkoord doet geen afbreuk aan de samenwerkingsverbanden tussen bovenvermelde diensten en andere diensten slachtofferzorg.

  HOOFDSTUK 2. - Bevoegdheden en opdrachten

  Art. 3.De Federale Staat is bevoegd voor:

 15. het beleid inzake politie en veiligheid met inbegrip van de politionele slachtofferbejegening;

 16. het strafrechtelijk beleid, met inbegrip van het gerechtelijk slachtofferbeleid.

  In het eerste lid, 2° waarborgt de federale Staat de rechten van het slachtoffer binnen de gerechtelijke procedure, waaronder het slachtofferonthaal.

  Art. 4. De Franse Gemeenschap is bevoegd om:

 17. via de diensten slachtofferonthaal,

  1. de slachtoffers en hun na(ast)bestaanden algemene informatie te verlenen over de gerechtelijke procedure en over de rechten van slachtoffers in dit kader, alsook specifieke informatie over hun dossier en de lopende procedure en dit, tijdens de hele...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT