29 JUNI 2011. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 20 september 2004 houdende de samenstelling van het wegingscomité bij de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie

De Minister van Ambtenarenzaken,

Gelet op het koninklijk besluit van 7 augustus 1939 betreffende de evaluatie en de loopbaan van het Rijkspersoneel, inzonderheid op de artikelen 20quater en 20quinquies, vervangen bij het koninklijk besluit van 4 augustus 2004;

Gelet op het ministerieel besluit van 20 september 2004 houdende de samenstelling van het wegingscomité bij de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 20 december 2005, 28 februari 2008, 19 november 2008, 28 augustus 2009 en van 8 maart 2010,

Besluit :

Artikel 1. In artikel 1, § 2, van het ministerieel besluit van 20 september 2004, gewijzigd bij de ministeriële...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT