14 NOVEMBER 2006. - Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de Directieraad van het Belgisch Instituut voor Ruimte-Aëronomie

De Minister van Wetenschapsbeleid,

Gelet op het koninklijk besluit van 20 april 1965 betreffende het statuut der wetenschappelijke instellingen van de Staat, inzonderheid op artikel 7bis, ß 1, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 26 mei 1999;

Overwegende dat het, om functionele redenen, noodzakelijk is om de samenstelling van de Directieraad van het Belgisch Instituut voor Ruimte-AÎronomie;

Gelet op het voorstel gedaan door het Algemeen directeur in zijn brief van 19 september 2006,

Besluit :

Artikel 1. Mevr. M. De MaziËre, de heer C. Lippens en de heer M. Roth, afdelingshoofden, worden toegevoegd aan de Directieraad van het Belgisch Instituut voor...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT