Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de regelgeving betreffende de bekwaamheidsbewijzen en salarisschalen van de personeelsleden van de onderwijsinstellingen voor buitengewoon onderwijs en deeltijds kunstonderwijs, de 19 juillet 2013

HOOFDSTUK 1. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 31 juli 1990 betreffende de bekwaamheidsbewijzen, de salarisschalen en de bezoldiging in het buitengewoon onderwijs

Artikel 1. In artikel 4 van het besluit van de Vlaamse Regering van 31 juli 1990 betreffende de bekwaamheidsbewijzen, de salarisschalen en de bezoldiging in het buitengewoon onderwijs, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 28 november 2003 en gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 9 november 2007, 17 december 2010 en 7 september 2012, wordt paragraaf 2 vervangen door wat volgt :

" § 2. Onder bewijs van pedagogische bekwaamheid wordt verstaan :

 1. het diploma van onderwijzer;

 2. het diploma van bachelor in het onderwijs : lager onderwijs;

 3. het diploma van geaggregeerde voor het hoger secundair onderwijs, afgekort GHSO;

 4. het diploma van geaggregeerde voor het secundair onderwijs-groep 2, afgekort GVSO-groep 2;

 5. het diploma van geaggregeerde voor het onderwijs, afgekort GVO;

 6. het diploma van geaggregeerde voor het lager secundair onderwijs, afgekort GLSO;

 7. het diploma van geaggregeerde voor het secundair onderwijs-groep 1, afgekort GVSO-groep 1;

 8. het diploma van bachelor in het onderwijs : secundair onderwijs;

 9. het getuigschrift van middelbare technische normaalleergangen;

 10. het getuigschrift van normaalleergangen;

 11. het getuigschrift van pedagogische bekwaamheid;

 12. het getuigschrift van pedagogische leergangen;

 13. het diploma van kleuteronderwijzer;

 14. het diploma van bachelor in het onderwijs : kleuteronderwijs;

 15. het diploma van de voortgezette lerarenopleiding kleuteronderwijs;

 16. het diploma van de voortgezette lerarenopleiding lager onderwijs;

 17. het diploma van leraar, uitgereikt door een specifieke lerarenopleiding, zoals vermeldin het decreet van 15 december 2006 betreffende de lerarenopleidingen in Vlaanderen, met uitzondering van het diploma van leraar dans. "

  Art. 2. In artikel 7, § 1 van hetzelfde besluit, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 7 september 2012, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

 18. punt 2bis wordt vervangen door wat volgt :

  " 2bis. het diploma van master; ";

 19. punt 34bis wordt vervangen door wat volgt :

  " 34bis. het diploma van professioneel gerichte bachelor; ";

 20. er wordt een punt 34ter ingevoegd, dat luidt als volgt :

  " 34ter. het diploma van academisch gerichte bachelor; ".

  Art. 3. In artikel 8, § 1, van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 9 november 2007 en gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 24 oktober 2008, 10 september 2010 en 7 september 2012, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

 21. punt 6° wordt vervangen door wat volgt :

  " 6° bachelor :

  1. een diploma van professioneel gerichte bachelor, als vermeld in artikel 7, § 1, punt 34bis;

  2. een diploma van academisch gerichte bachelor, als vermeld in artikel 7, § 1, punt 34ter; ";

 22. in punt 7° worden de woorden " ten minste professioneel gerichte bachelor, afgekort ten minste PBA ", vervangen door de woorden " ten minste bachelor ";

 23. in punt 8 wordt het woord " PBA " vervangen door het woord " bachelor ";

 24. de punten 11° en 15° worden opgeheven;

 25. punt 39 wordt vervangen door wat volgt :

  " 39° bachelor + BPB :

  1. het diploma van professioneel gerichte bachelor, als vermeld in artikel 7, § 1, punt 34° bis, samen met een bewijs van pedagogische bekwaamheid, als vermeld in artikel 4, § 2;

  2. het diploma van academisch gerichte bachelor, als vermeld in artikel 7, § 1, punt 34° ter, samen met een bewijs van pedagogische bekwaamheid, als vermeld in artikel 4, § 2;

  3. GLSO;

  4. GVSO-groep 1;

  5. bachelor in het onderwijs : secundair onderwijs : vanaf 1 september 2006;

  6. onderwijzer;

  7. bachelor in het onderwijs : lager onderwijs : vanaf 1 september 2006;

  8. kleuteronderwijzer;

  9. bachelor in het onderwijs : kleuteronderwijs : vanaf 1 september 2006; ";

 26. in punt 40 wordt het woord " PBA " telkens vervangen door het woord " bachelor ";

 27. er wordt een punt 41° toegevoegd, dat luidt als volgt :

  " 41° PBA : professioneel gerichte bachelor. ".

  Art. 4. In hetzelfde besluit, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 7 september 2012, wordt een artikel 14duodecies ingevoegd, dat luidt als volgt :

  " Art. 14duodecies. § 1. Er worden overgangsmaatregelen toegekend aan de personeelsleden die in het bezit zijn van een van de volgende diploma's of getuigschriften :

 28. het diploma van de voortgezette lerarenopleiding zorgverbreding en remediërend leren;

 29. het diploma van bachelor in het onderwijs : zorgverbreding en remediërend leren;

 30. het diploma van de voortgezette studie van geaggregeerde voor het buitengewoon onderwijs;

 31. het diploma van de voortgezette studie van geaggregeerde voor het buitengewoon onderwijs en remedial teaching;

 32. het diploma van de voortgezette studie van remedial teacher;

 33. het diploma van de voortgezette lerarenopleiding buitengewoon onderwijs;

 34. het diploma van bachelor in het onderwijs : buitengewoon onderwijs;

 35. het bekwaamheidsgetuigschrift tot het geven van buitengewoon onderwijs.

  Zij moeten aan een van de volgende voorwaarden voldoen :

 36. uiterlijk op 31 augustus 2015 vastbenoemd zijn;

 37. tijdens de schooljaren 2012-2013, 2013-2014 of 2014-2015 tijdelijk aangesteld of tijdelijk belast geweest zijn met een opdracht in het onderwijs, met uitzondering van de hogescholen en universiteiten.

  § 2. De personeelsleden, vermeld in paragraaf 1, die op basis van de reglementering die van kracht was voor 1 september 2015 in het bezit waren van een bewijs van pedagogische bekwaamheid en vanaf 1 september 2015 krachtens de gewijzigde reglementering geen bewijs van pedagogische bekwaamheid meer hebben, worden geacht alsnog over een bewijs van pedagogische bekwaamheid te beschikken.

  § 3. De overgangsmaatregel...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT