Agentschap Inspectie RWO. - Aanwijzing van de ambtenaren die belast worden met de invordering van administratieve geldboeten en het opstellen van dwangbevelen zoals vermeld in artikel 102bis van het d

Agentschap Inspectie RWO. - Aanwijzing van de ambtenaren die belast worden met de invordering van administratieve geldboeten en het opstellen van dwangbevelen zoals vermeld in artikel 102bis van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode

Bij besluit van de administrateur-generaal van het agentschap Inspectie Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed van 1 juli 2011 wordt het volgende bepaald :

Artikel 1. De ambtenaren van niveau A van de afdeling Toezicht van het...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT