Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 1967 houdende algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen., de 7 octobre 1994

Artikel 1. In artikel 35 van het koninklijk besluit van 22 december 1967 houdende algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 20 september 1984, wordt § 1, 1°, tweede lid, vervangen door de volgende bepaling :

" Deze bijdragen zijn gekoppeld aan de index der consumptieprijzen 114,20 (basis 1966 = 100). Ze worden voor gans de periode die voor gelijkstelling in aanmerking komt, vermenigvuldigd met een breuk waarvan de teller die is van de breuk ddie voor het jaar in de loop waarvan de aanvraag om gelijkstelling werd ingediend, weerhouden wordt met het oog op de toepassing van artikel 11, § 3, van het koninklijk besluit nr. 38, en de noemer gelijk is aan 96;05. "

Art. 2. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 1994.

Art. 3. Onze Minister van de Kleine en Middelgrote Ondernemingen en Onze Minister van Pensioenen zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 7 oktober 1994.

ALBERT

Van Koningswege :

De Minister van de Kleine en Middelgrote Ondernemingen,

A. BOURGEOIS

De Minister van Pensioenen,

M. COLLA

Aanhef

ALBERT II, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen, inzonderheid op artikel 11, § 3, gewijzigd bij de wetten van 6 februari 1976 en 30 maart 1994 en bij het koninklijk besluit van 19 december 1984;

Gelet op het koninklijk besluit nr. 72 van 10 november 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT