Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 35 van het koninklijk besluit nr. 72 van 10 november 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen., de 21 novembre 2002

Artikel 1. Aan de gerechtigden op een pensioen in de regeling voor zelfstandigen :

  1. dat daadwerkelijk en voor de eerste maal is ingegaan vÛÛr 1 januari 1993, wordt een herwaardering van het maandelijks pensioenbedrag met 1 pct. toegekend;

  2. dat daadwerkelijk en voor de eerste maal is ingegaan na 31 december 1992 en vÛÛr 1 januari 1996, wordt een herwaardering van het maandelijks pensioenbedrag met 2 pct. toegekend.

Wanneer het een overlevingspensioen betreft, is voor de toepassing van het vorige lid het in aanmerking te nemen ingangsjaar dat waarin het rustpensioen van de overleden echtgenoot daadwerkelijk en voor de eerste maal ingegaan is voorzover dat deze dit pensioen genoot op het ogenblik van zijn overlijden.

Art. 2. In geval van gelijktijdig genot van meerdere door de Rijksdienst uitbetaalde pensioenen, met uitzondering van het onvoorwaardelijk pensioen, bedoeld in artikel 37 van het koninklijk besluit nr. 72 van 10 november 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen, volstaat het dat voor ÈÈn van deze voldaan is aan de voorwaarden voorzien in artikel 1 opdat de in hetzelfde artikel voorziene percentages, naargelang het geval, zouden toegepast worden op de bedragen van de pensioenen verschuldigd voor de betrokken maand, op voorwaarde dat deze betaalbaar zijn op 31 december 2002.

Evenwel worden, bij gelijktijdige betaalbaarheid op 31 december 2001 van ÈÈn of meerdere pensioenen die daadwerkelijk en voor de eerste maal ingegaan zijn vÛÛr 1 januari 1993 en ÈÈn of meerdere pensioenen die daadwerkelijk en voor de eerste maal ingegaan zijn na 31 december 1992 en vÛÛr 1 januari 1996, voornoemde pensioenen, betaalbaar op de in het vorige lid bedoelde datum, met 1 % verhoogd.

Art. 3. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2003.

Art. 4. Onze Minister van Sociale Zaken en Pensioenen en Onze Minister, belast met Middenstand zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 21 november 2002.

ALBERT

Van Koningswege :

De Minister van Sociale Zaken en Pensioenen,

F. VANDENBROUCKE

De Minister belast met Middenstand,

R. DAEMS.

Aanhef

ALBERT II, Koning der Belgen,

...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT